İhalelere Nasıl Katılırım?

İhaleler bağlı bulundukları kanun ve yönetmelikler gereği;

            • Yerel veya ulusal basın ile
            • Yerel idareler hoparlör ilanı ve askıya çıkarılmak suretiyle
Ayrıca
           
• Basın İlan Kurumu www.ilan.gov.tr
            • Kamu İhale Kurumu ekap.kik.gov.tr
            • İhale yapacak kurumların kurumsal internet sitelerinden duyurulur.

İhale ilanlarında;

            • İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası
            • İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı
            • Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer
            • İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi
            • Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu
            • Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
            • İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı
            • İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı
            • İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı
            • Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği
            • Teklif ve sözleşme türü
            • Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği
            • Tekliflerin geçerlilik süresi
            • İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği açıkça ifade edilir.
 
İhalelere nasıl katılırım: Kamu ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Kanuna tabi olmayan kuruluşların özel yönetmelikleri gereğince;
 
            1- Açık ihale usulü (Bütün istekliler teklif verebilir),
            2- Doğrudan temin usulü (Miktarı düşük olup tüzel ya da gerçek kişilerin katılabileceği ihale),
            3- Pazarlık usulü (Diğer ihalelerden sonuç çıkmazsa...),
            4- Belli istekliler arasında olacak şekilde(Davet Usulü) ile yapılır.
 
İhaleye katılım şartları, basın ve diğer yollar ile duyurulan ihale çağrılarında ihalenin bağlı olduğu ve yapıldığı mevzuat hükümlerince belirtilmektedir.