SERİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa satışı yapılacaktır

SERİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00826755
Şehir : Antalya / Serik
Semt-Mahalle : KADRİYE MAH. / SERİK
: 22332
İmar Durumu : Ticari
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 11.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AYYILDIZ TOROS 12.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AYYILDIZ TOROS 19.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yaklaşık 2.400 m2 si üzerinde Serik Bld. ait futbol sahası, soyunma odaları ve demir tribün mevcut
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Serik
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.07.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Serik Malmüdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sıra No Türü Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü m² Hazine hissesi Cinsi Fiili Durumu İmar Durumu İhale Usulü Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat Tutarı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Satış Kadriye 587 1 22.332,34 Tam Arsa Yaklaşık 2.400 m2 si üzerinde Serik Bld. ait futbol sahası, soyunma odaları ve demir tribün mevcut Ticaret Alanı 2886/36 17.866.000,00 1.786.600,00 25.7.2018 14:30
2 Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın; 25/07/2018 tarihinde karşısında belirtilen saatinde Serik Malmüdürlüğünde oluşturulacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
3 İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Bu iş için ihaleden önce yatırılacak geçici Geçici Teminat bedeline ilişkin makbuzunu veya şekli ve içeriği 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca yayımlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliğini belirtecek) taşıyan Banka Teminat Mektubunu, (Geçici Teminat olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerlerden olan tedavüldeki Türk parası, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışından temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak T.C. Merkez bankasınca belirtilen konvertibl döviz, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri kabul edilir.)
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı suretini (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi; Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve nüfus cüzdanı fotokopilerini,
e) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza sirkülerini,
f) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre usulüne uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermesi gerekmektedir.
4 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
5 Taşınmaza ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Serik Malmüdürlüğünde görülebilir.
6 Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.
7 Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8 İhale ilanı (www.milliemlak.gov.tr)-(www.antalyadefterdarligi.gov.tr)-(www.serik.gov.tr) adreslerinden görülebilir. 02427228517 İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR