DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa ve araç satışı yapılacaktır (çoklu satış)

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00866416
Şehir : Malatya / Doğanşehir
: 113
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DOĞANŞEHİR 25.09.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Doğanşehir Belediye Başkanlığı binasındaki Meclis Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ GAYRİMENKUL VE ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI


MADDE 1- Aşağıda özellikleri belirtilen Doğanşehir Belediyesi mülkiyetindeki taşınmaz gayrimenkuller ihale ile Satışa çıkarılacaktır. İhale 28.09.2018 tarihine Cuma günü saat: 10,00’da “İshak Yağcı Cad no;1 DOĞANŞEHİR” adresindeki Doğanşehir Belediye Başkanlığı binasındaki Meclis Salonunda Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.46.47.48.49 maddeleri uyarınca ihale edilecektir “Açık İhale Usulü” artırma suretiyle ayrı,ayrı yapılacaktır..
DOĞANŞEHİR İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER(Taşınmaz)

Sıra No MAHALLE MEVKİİ ADA NO PARSEL NO VASFI/
NİTELİĞİ
YÜZÖLCÜMÜ/M2 PARSELİN İMAR DURUMU PARSELİN KULLANIMI PARSELİN KADASTRO İŞLEMİ M2 Birim Fiyatı(TL) Muammen Bedel (TL) Geçici teminat(TL)
1 KARŞIYAKA Tatar Yazısı 124 92 Arsa 435.71 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Yaklaşık 270 m2 İnşaat 124 ada 93 paselle birleşmeli Temiz Parsel 1/1 60,00 26.142,00 784,26
2 KARŞIYAKA Tatar Yazısı 124 93 Arsa 521.13 Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Yapı yapılamaz Yolu Yok/Ön parselle birleştirilmeli 1/1 55,00 28.662,00 859,86

3
Polat Köyiçi 4976 Arsa 113,04 Üzerinde ev var 800,00 90.432,00 2.800,00
4 Erkenek Kınalıtaş 8 106 Arsa 883 Ayrık nizam 3 kat imarlı Yaklaşık 15 0 m2 yola terki var Tek başına bina yapılmaz yan parselle birleşmeli 50,00 44.150,00 1.325,00
5 Yolkoru Köyiçi 8 Arsa 900 10 9.000,00 270,00


DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ ADINA KAYITLI SATIŞI YAPILACAK ARAÇ LİSTESİSıra no


Marka


Model


Cinsi

Plaka no

Mammen Bedel (tl)


Geçici teminat(tl)


1


leyland


1985


Pikap


44 FA 148


5000,00


150,00


MADDE 2- İhaleye katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olan özel ve/veya tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet ihale kanunu ve kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat yatırmak ve istenen belgeleri bulundurmak şarttır.İhale şartnamesi Doğanşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir İhale şartnamesini 50.00(elli)TL bedelle satınalabilir
MADDE 3- İhaleye katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan ve gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.
MADDE 4- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ve komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
MADDE 5- İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler ihalenin yapıldığı yıl içinde belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle belgelerin ihalenin yapılacağı saatte eksiksiz, listedeki sıraya göre, kapalı zarf içinde Encümene teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik veya karışık olarak zarfın içine konulan belgeler kabul edilmeyecektir.

 1. GERÇEK KİŞİLERDEN
 1. İkametgah belgesi ve tebligat adresi
 2. Nüfus cüzdanı sureti ve T.C. Kimlik numarası
 3. İmza beyannamesi,
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
 5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
 6. Şartname alındı belgesi
 1. TÜZEL KİŞİLERDEN

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

 1. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
 2. Şartname alındı belgesi
 1. Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir..

MADDE 6- Geçici Teminat: Muhammen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.
MADDE 7- Kesin Teminat: İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 8- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:
a) Tedavüldeki Türk Parası
b) Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
MADDE 9- Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca veya özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunludur. Teminat olarak Banka teminat mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.
MADDE 10- Satış Bedelinin Ödenmesi: İhale kararının tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde alıcı, ihale bedelini peşin olarak ödeyecektir. Ayrıca geçici teminatı kesin teminata çevrilerek ,Tapu devri işlemi bittikten sonra yapılacaktır.Bu süre içerisinde ihale bedelini ödemeyenlerin geçici teminatları Belediyeye irat kaydedilecektir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR