DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa ve meyve bahçeleri satılacaktır

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00657166
Şehir : Malatya / Doğanşehir
Semt-Mahalle : ERKENEK MAH. / DOĞANŞEHİR
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DOĞANŞEHİR 29.08.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Doğanşehir Belediyesi mülkiyetindeki taşınmaz gayrimenkuller ihale ile satışa çıkarılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.09.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Doğanşehir Belediye Başkanlığı binasındaki Meclis Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

MADDE 1- Aşağıda özellikleri belirtilen Doğanşehir Belediyesi mülkiyetindeki taşınmaz gayrimenkuller ihale ile Satışa çıkarılacaktır. İhale 07.09.2017 tarihine Perşembe günü saat: 10,00’da “İshak Yağcı Cad no; 1 DOĞANŞEHİR” adresindeki Doğanşehir Belediye Başkanlığı binasındaki Meclis Salonunda Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.46.47.48.49 maddeleri uyarınca ihale edilecektir “Açık İhale Usulü” artırma suretiyle ayrı,ayrı yapılacaktır.

DOĞANŞEHİR İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER (Taşınmaz)

Sıra No MAHALLE MEVKİİ ADA NO PARSEL NO VASFI/NİTELİĞİ/BAĞ.BÖL.NO YÜZÖLCÜMÜ/M² PARSELİN İMAR DURUMU PARSELİN KULLANIMI PARSELİN KADASTRO İŞLEMİ ARSA PAY/PAYDA M² BİRİM Fiyatı(TL) MUAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT %3(TL)
1 ERKENEK (HÜRRİYET) Patlakönü 570 Meyve Bahçesi 41.315,21 İMARSIZ 10.00TL 412.000TL 123.600,00
2 ERKENEK (HÜRRİYET) Patlakönü 571 Meyve Bahçesi 8.007,06 İMARSIZ 10.00TL 80.000TL 2.400,00
3 ERKENEK (HÜRRİYET) Patlakönü 1207 Meyve Bahçesi 2.322,95 İMARSIZ 10.00TL 23.500TL 705
4 ERKENEK (HÜRRİYET) Patlakönü 1208 Meyve Bahçesi 23.904,28 İMARSIZ 10.00TL 240.000TL 7200
5 ERKENEK (HÜRRİYET) Patlakönü 1209 Meyve Bahçesi 1.891,10 İMARSIZ 10.00TL 19.000TL 570,00
6 ERKENEK (HÜRRİYET) Patlakönü 1212 Meyve Bahçesi 4.182,59 İMARSIZ 10.00TL 42.000TL 1.260,00
7 ERKENEK (HÜRRİYET) Patlakönü 1986 Sulu Tarla 2.182,26 İMARSIZ 10.00TL 22.000TL 660,00
8 ERKENEK (KINALITAŞ) 101 3 Arsa 577,00 AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANINDA YAPI YOK yaklaşık 170m2 taban alanlı yapı yapılabilir 25.00TL 14.500TL 435,00
9 ERKENEK (KINALITAŞ) 101 4 Arsa 683,00 AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANINDA YAPI VAR yaklaşık 205m2 taban alanlı yapı yapılabilir 25.00TL 17.000TL 510,00
10 ERKENEK (KINALITAŞ) 101 5 Arsa 529,00 AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANINDA YAPI VAR Tek başına üzerine ev yapamaz. 25.00TL 13.500TL 405,00
11 ERKENEK (KINALITAŞ) 101 6 Arsa 702,00 AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANINDA YAPI VAR Tek başına üzerine ev yapamaz. 25.00TL 17.600TL 528,00
12 ERKENEK (KINALITAŞ) 102 5 Arsa 728,00 AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANINDA YAPI YOK yaklaşık10M2'lik yola terki bulunmakta olup 215m2'taban alanlı yapı yapılabilir. 25.00TL 18.000TL 540,00
13 ERKENEK (KINALITAŞ) 102 6 Arsa 510,00 AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANINDA YAPI YOK Tek başına ev yapılamaz. 25.000TL 12.700TL 381,00
14 ERKENEK (KINALITAŞ) 104 10 Arsa 272,00 AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANINDA YAPI VAR yaklaşık 70m2 taban alanlı yapı yapılabilir 25.00TL 7.000TL 210
15 ERKENEK (KINALITAŞ) 105 1 Arsa 541,00 AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANINDA YAPI VAR yaklaşık 160m2 taban alanlı yapı yapılabilir.Yaklaşık 10m2'lik yola terki var. 25.00TL 13.500TL 405
16 ERKENEK (KINALITAŞ) 105 3 Arsa 634,00 AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANINDA YAPI YOK yaklaşık 190m2 taban alanlı yapı yapılabilir.Yaklaşık 10m2'lik yola terki var. 25.00TL 15.500TL 465,00
17 ERKENEK (KINALITAŞ) 106 8 Arsa 883,00 AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANINDA YAPI YOK Tek başına yapı yapılamaz.Yaklaşık 150m2'lik yola terki var. 25.00TL 18.300TL 550,00
18 ERKENEK (KINALITAŞ) 106 9 Arsa 1550,00 AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANINDA YAPI YOK Tek başına yapı yapılamaz.Yaklaşık 350m2'lik yola terki var. 25.00TL 30.000TL 900,00

MADDE 2- İhaleye katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olan özel ve/veya tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet ihale kanunu ve kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat yatırmak ve istenen belgeleri bulundurmak şarttır.İhale şartnamesi Doğanşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir İhale şartnamesini 50.00(elli)TL bedelle satınalabilir.

MADDE 3- İhaleye katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan ve gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

MADDE 4- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ve komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 5- İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler ihalenin yapıldığı yıl içinde belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle belgelerin ihalenin yapılacağı saatte eksiksiz, listedeki sıraya göre, kapalı zarf içinde Encümene teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik veya karışık olarak zarfın içine konulan belgeler kabul edilmeyecektir.

 1. GERÇEK KİŞİLERDEN
 1. İkametgah belgesi ve tebligat adresi
 2. Nüfus cüzdanı sureti ve T.C. Kimlik numarası
 3. İmza beyannamesi,
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
 5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
 6. Şartname alındı belgesi
 1. TÜZEL KİŞİLERDEN

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

 1. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
 2. Şartname alındı belgesi
 1. Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir..

MADDE 6- Geçici Teminat: Muhammen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.
MADDE 7- Kesin Teminat: İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 8- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:
a) Tedavüldeki Türk Parası
b) Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
MADDE 9- Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca veya özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunludur. Teminat olarak Banka teminat mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.
MADDE 10- Satış Bedelinin Ödenmesi: İhale kararının tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde alıcı, ihale bedelini peşin olarak ödeyecektir. Ayrıca geçici teminatı kesin teminata çevrilerek ,Tapu devri işlemi bittikten sonra yapılacaktır.Bu süre içerisinde ihale bedelini ödemeyenlerin geçici teminatları Belediyeye irat kaydedilecektir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR