MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Artuklu Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki arsa kiraya verilecektir

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Mardin Büyükşehir Belediyesine ait Mardin ili, Artuklu ilçesi, Yukarıazıklı Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde 148 ada, 1. Nolu parselde bulunan toplam 11.214.33 M2 arsa kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mardin Büyükşehir Belediyesi İstasyon Mahallesi adresindeki Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti Mardin Büyükşehir Belediyesine ait Mardin ili, Artuklu ilçesi, Yukarıazıklı Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde 148 ada, 1. Nolu parselde bulunan toplam 11.214.33 M2 arsanın 10 (on) yıllığına kiraya verme işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 01.10.2019 Salı günü saat 09.30’da Mardin Büyükşehir Belediyesi İstasyon Mahallesi adresindeki Toplantı Salonunda Başkanlığımızca hazırlanan şartname çerçevesinde ihalesi yapılacaktır.

Taşınmazın Muhammen Bedeli: Yıllık KDV hariç 24.000,00 (yirmidörtbin) TL


Taşınmazın Geçici Teminat Miktarı: 7.200,00 (yidibinikiyüz)


İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

  1. Türkiye de kanuni ikametgâhı bulunması (İkametgâh Belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi),

  2. Tebligat için adres beyanı,

  3. Kimlik fotokopisi,

  4. Vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

  5. İsteklinin tüzel kişi olması halinde noter tasdikli yetki belgesi ile tüzel kişiliğin imza sirküleri,

  6. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (ortaklardan her biri gerçek ya da tüzel kişi olma ilgisine göre a, b, c, g bentlerinde belirtilen belgeleri verecektir.)

  7. Kamu İhalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname,

  8. İdare Hesabına Geçici Teminat yatırıldığına dair dekont, (2886 S.K’nun 26. Maddesinde sayılan değerler verilebilir.)

  9. İdare Hesabına ihale şartnamesi ve doküman ücreti yatırıldığına dair dekont.


İhale şartnamesi ve dokümanlar mesai saatleri içinde 100,00 TL karşılığında ihale yapılacak adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir.

İstekliler belgelerini ihale gün ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adreste ihale komisyonuna vererek ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir (İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 46. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler)

İLAN OLUNUR.


Mardin B.Ş.B. Vakıfbank Mardin Şubesi İBAN: TR 0600 0150 0158 0073 0221 1147
Mardin Büyükşehir Belediyesi: Tel: 0482 2151930 - 2151931 Faks: 0482 2151932

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR