FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fatih Akşemsettin Mahallesi'nde 79 m² konut imarlı arsa Belediyeden satılıktır

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111813
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : AKŞEMSETTİN MAH. / İSKENDERPAŞA
: 79
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
GÜNBOYU 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BAŞKENT 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fatih-Akşemsettin Mahallesi, 2042 ada, 11 parsel sayılı 79.25 m2 alan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Fatih Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu  Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54  -  B Blok 3.kat    FATİH/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYYİMENKUL SATIŞ İLANI
(AÇIK TEKLİF USULÜ)


İHALENİN KONUSU:
Madde 1- Aşağıda nitelikleri madde 2’de belirtilen Fatih-Akşemsettin Mahallesi, 2042 ada, 11 parsel sayılı 79.25 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz 2886 sayılı yasa gereğince ve şartnamesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Fatih Belediyesi Belediye Encümenince yapılacak ihale ile satılacaktır.
Madde 2- SATILACAK TAŞINMAZ MALIN;

İşin Adı Arsa satışı
İlçe Fatih
Mahalle Akşemsettin
Niteliği Arsa
İmar durumu tasdik tarihi 20.02.2019
Enc. Teklif Bel. Tas.Tarihi 20.02.2019
Pafta 438
Ada 2042
Parsel 11
Parsel Alanı 79.25
İrtifa H:15.50mt
Meri imar planı Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar planında (Koruma Bölgesi:III.) Konut alanında kalmaktadır.
Tasdik Tarihi/Ölçeği 04.10.2012 tasdik tarihli 1/1000
Meclis karar Tarih/No 09.04.2010 tarih, 2010/32 sayılı
Encümen karar Tarih/No 25.12.2019/1265
Tapu Kaydı 20.11.1986
Takdir Kom. Raporu 24.12.2019 tarihli E.223090 sayılı
Muhammen Bedeli 1.109.500,00 TL
Geçici Teminat Miktarı %3 33.285,00 TL
İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Açık Teklif Usulü
İhale İlan Şekli Gazete ilanı – Belediye ilan panosu
İhale İlan Adedi 2 defa
İhale tarih ve saati 22/01/2020 tarih, Saat: 10.30'da
Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde 1.000,00TL karşılığında temin edilecektir. (Adnan Menderes Vatan Bulvarı N0:54 B Blok Kat: 1 )
İlgili Mevzuat ve Tebliğler 5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa
İhale komisyonunun Toplantı yeri ve İhalenin yapılacağı yer adresi Fatih Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54 - B Blok 3.kat FATİH/İSTANBUL
SANTRAL: 453 14 53 / 453 14 00 (1343-1447) -FAKS: 0212 453 14 75

Madde 3-Taşınmazın Satış ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde 4- İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez.

Madde 5- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince karar tarihinden en geç 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta Amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde alıcıya veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir. Veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. İta Amirince onaylanan ihale kararının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içinde alıcı, İhale bedelini peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile diğer giderleri, KDV’ leri dahil (varsa) ödemek ve satın aldığı taşınmazı adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediye’ye irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar zarar, fuzuli işgal, ruhsat, iskan ve diğer sebeplerle Belediyeden bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 6- Satışa sunulan taşınmaz malın özellikleri Madde 2’de belirtilmiştir. Alıcı taşınmazın tüm özelliklerini önceden bilmiş ve vukuf peyda etmiş sayıldığından daha sonra ihalenin sonucuna dair itirazları ve hak talepleri Belediye nezdinde geçersiz sayılacaktır.

Madde 7- İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.
A - Gerçek kişi olması halinde;

 1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,
 2. İkametgah belgesi (Nufüs Müdürlüğünden)
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi.
 4. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)
 5. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)
 6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,
 7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 4 maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
 9. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
 10. Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
 11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
 12. Tebligat için adres bildirimi,
 13. Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge vermek,


B - Tüzel kişi olması halinde;

 1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.
 2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekaletname,
 3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 4. Dernek, Birlik,Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
 5. Dernek, Birlik,Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.
 6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)
 7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)
 8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 9. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
 10. Bağlı olduğu Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
 11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
 12. Tebligat için adres bildirimi,

13.Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge
vermek,

C - Ortak Girişim olması halinde:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

Madde 8- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını süresi içinde yatırmak şarttır. Ayrıca kanuni ikametgah sahibi olunması gereklidir.

Madde 9- 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler ihale üzerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.

Madde 10-İhaleye girecekler ihale gününden bir (1) gün önce istenilen belgeler ile birlikte, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat ederek ihaleye giriş belgesini almak zorundadır. İhaleye giriş belgesi alındıktan sonra aynı gün %3 geçici teminatı yatırmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadırlar. Teminatını yatırmayanlar ihaleye katılamazlar. (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Teminatını yatıranlar (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

Madde 11-İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.
Madde 12- Bu iş için yapılmış ilan bedeli, karar pulu sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından peşin ödenecektir.
Madde 13- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 14- Teminatı yatırıp ihaleye katılmayanların teminatlarının gelir kaydedileceği, teminatlarını yatırarak ihaleye katılanların ve üzerlerinde ihale kalmayanların teminatlarının ise kendilerine iade olunacaktır.
Madde 15- Uygun bedele ulaşmayan ihalelerin yapılamayacağı veya muhammen bedelin altındaki teklifler kabul edilemeyecektir.
Madde 16- Teminat mektubu verilecek ise limit dahili ve süresiz ibaresi şartı aranır.

Madde 17 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR