FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fatih Belediyesi'ne ait taşınmaz kiraya verilecektir

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.07.2019 10:30
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI

İHALE KONUSU:
Madde 1- Mülkiyeti Fatih Belediyesi adına kayıtlı; aşağıdaki tabloda ayrıntıları belirtilen; Fatih
İlçesi, Karagümrük Mahallesi, 2486 ada, 17 parsel numaralı 235.32 m2 alanlı taşınmazın(arsa) aylık: 2.000,00TL+KDV. Muhammen bedelle 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca ve şartnamesi gereğince 3 yıl süre ile ihale yolu ile, Fatih Belediyesi, Belediye Encümenince 17/07/2019 tarih Saat: 10.30’da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Madde 2- KİRAYA VERİLECEK YER:

İlçe Fatih
Mahallesi Karagümrük
Sokağı Neyzenler Sokak,
Encümen kararı. Tarih/Sayı 26.03.2019 tarih, 286 Sayılı
Aylık muhammen Bedeli Aylık: 2.000,00 TL+KDV. ( Yıllık: 24.000,00TL+KDV)
Geçici Teminat Miktarı %3 720,00 TL
İhale iştirak teminatı %10 2.400,00 TL
İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereği,
İhale İlan Şekli Yerel Gazete - Belediye ilan panosu
İhale ilan adedi 2 defa
İhale gün ve Saati 17/07/2019 Saat: 10.30’da
Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 50,00TL karşılığında temin edilebilir veya bedelsiz görülebilir.
İhale Komisyonu Belediye Encümeni-Fatih Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu
Hocaüvyz Mah, Vatan Bulvarı N0:54 FATİH/İSTANBUL
İlgili Mevzuat ve Tebliğler 5393- 2886 sayılı yasa


Madde 3-Taşınmazın kiralama ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde 4- İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez.

Madde 5- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince karar tarihinden en geç 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta Amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde alıcıya veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir. Veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. İta Amirince onaylanan ihale kararının istekliye tebliğinden itibaren, 15 gün içinde geçici teminatı, kesin teminata çevirmeye tahakkuk etmiş ilan bedellerini ve karar pulunu yatırmaya, sözleşmeyi imzalamaya ve noter tasdiklerini yaptırarak ilgili İdareye vermeye mecburdur. Bu mecburiyete uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale feshedilerek, geçici teminat ve ihale iştirak teminatı bütçeye irat kaydedilir.

Madde 6- Kiraya sunulan taşınmaz malın özellikleri Madde 2’de belirtilmiştir. istekli kiralayacağı taşınmazın tüm özelliklerini önceden bilmiş ve vukuf peyda etmiş sayıldığından daha sonra ihalenin sonucuna dair itirazları ve hak talepleri Belediye nezdinde geçersiz sayılacaktır.Madde 7- İHAYEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
1) Kanuni ikametgah sahibi olmak (Özel kişiler muhtarlıktan alınacak ikametgah senedi ile tüzel kişiler tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin (ihalenin yapıldığı tarihten en çok 1 (bir) ay önce alınmış) Tüzel Kişiliğin Ticaret Sicile kayıtlı olduğuna dair Faaliyet belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi)
2)- Noter tasdikli imza sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir Noterlikten tasdikli vekaletname göstermeli.
3)- Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde Noterden tasdikli Ortak Girişim beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
4) Yabancı tab' anın on seneden beri Türkiye’de mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
5) Yabancı şirketin B,C fıkralarında yazılı şartların her ikisine de haiz bulunması (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)
6) Geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını yatırmış veya karşılığı kıymetli evrakı vermiş olmak. (Teminat mektubu verilecek ise süresiz limit dahili ibareli olacak, teminat mektuplarının asılları, ve Banka Teyit yazısının aslı eklenecektir.)
7) 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak,
8) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden yazılı bir belge alınması, bu belgeyi alamayanların ihaleye katılması mümkün değildir.
9) Yasaklara rağmen, ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale bırakılmışsa iptal edilir ve sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
10) Vergi borcu ve SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) borcu olmadığına dair ilgili kurumdan alacakları belge aslı ( Belge ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır. )
11) İhale dosya bedelinin (Şartname) ödendiğini gösteren makbuz.
12) Tebligat için adres bildirimi,
13) Noter tasdikli imza beyannamesi. (Şahıslardan)
14) Nüfus Cüzdanı Sureti Noterden veya Muhtardan (Şahıslardan)
15) İkametgah Senedi Nüfus Müdürlüğünden (Şahıslardan)

Madde 8- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını süresi içinde yatırmak şarttır. Ayrıca kanuni ikametgah sahibi olunması gereklidir.

Madde 9- 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler ihale üzerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.

Madde 10-İhaleye girecekler ihale gününden bir (1) gün önce istenilen belgeler ile birlikte, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat ederek ihaleye giriş belgesini almak zorundadır. İhaleye giriş belgesi alındıktan sonra aynı gün %3 geçici teminatı ve %10 ihale iştirak teminatını yatırmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadırlar. Teminatını yatırmayanlar ihaleye katılamazlar. (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Teminatını yatıranlar (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.
Madde 11-İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.
Madde 12- Bu iş için yapılmış ilan bedeli, karar pulu sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından peşin ödenecektir.
Madde 13- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 14- Teminatı yatırıp ihaleye katılmayanların teminatlarının gelir kaydedileceği, teminatlarını yatırarak ihaleye katılanların ve üzerlerinde ihale kalmayanların teminatlarının ise kendilerine iade olunacaktır.
Madde 15- Uygun bedele ulaşmayan ihalelerin yapılamayacağı veya muhammen bedelin altındaki teklifler kabul edilemeyecektir.
Madde 16 -İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler yasal süresi içerisinde sözleşme yatırmadıkları takdirde geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.

Madde 17- İhale kira bedeli üzerinden hesaplanacak katma değer vergisi (KDV) her ay kira bedeli ile birlikte müşteriden peşin olarak tahsil edilecektir.

Madde 18- Teminat mektubu verilecek ise limit dahili ve süresiz ibaresi şartı aranır.

Madde 19 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.


İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR