GEMLİK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Gemlik/Küçükkumla ve Hamidiye'de konut İmarlı arsalar Milli Emlak'tan satılıktır

GEMLİK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01041895
Şehir : Bursa / Gemlik
Semt-Mahalle : KÜÇÜKKUMLA MAH. / GEMLİK
: 1059
İmar Durumu : Konut
Gabari : 12.50
Tapu Durumu : Hisseli Tapu
Kat Karşılığı : Hayır
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 31.08.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet Taşınmaz satışı işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.09.2019 11:40
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gemlik Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak ihale komisyonunca Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

GEMLİK KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞ İLANI


SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ


SIRA
DOSYA NO MAHALLESİ CADDE/
SOKAK
ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM
HAZİNE
HİSSESİ
VASFI
İMAR / FİİLİ DURUMU
TAHMİNİ
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE
TARİHİ VE SAATİ
1 16050107290 Küçükkumla Çamlık 231 3 1.064,43 1.059,38 Arsa 11/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 5 katlı konut alanı/ Boş vaziyettedir. 1.166.000,00 233.200,00 11.09.2019 10.40
2 16050100012 Hamidiye 1 Nolu Aralık- 144 17 289,98 Tam Arsa 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında B-3 Kat Ticaret Alanı ve Yol 2.320.000,00 580.000,00 11.09,2019 11;20

1) Yukarıdaki tablodaki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satış ihaleleri hizalarında belirtilen tarih ve saatte Gemlik Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak ihale komisyonunca Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
-Geçici teminatı yatırmış olmaları ve ihale saatinde İhale Komisyonuna teslim etmeleri;
Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 3) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (geçici teminat mektuplarının şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması,
-Tebligat için Türkiye’de yazılı adres göstermeleri veya yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ibraz etmeleri,
-Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini ibraz etmeleri, Tüzel kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.
3) Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda kanuni faizi ile birlikte taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.
4) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Gemlik Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalesi başlamış, ancak diğer ihale saatine kadar mevcut ihale sonuçlanmamış olsa bile, yapılan ihalenin bitimine müteakip sıradaki ihaleye başlanacaktır İstenilen evrakların yukarıda belirtilen saate kadar İdareye verilmemesi halinde ihalenin başlamasına veya katılınmasına itiraz edilemez.
5) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6) İhale ilanları veya metni http://www.milliemlak.gov.tr ve http://bursa.csb.gov.tr adreslerinden de görülebilir. Bilgi için Telefon:02245132953. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR