MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mardin Artuklu'da arsa satışı yapılacaktır

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Mardin Büyükşehir Belediyesine ait Mardin ili, Artuklu İlçesi Yalım Mahallesi, 456 ada, 1. Nolu parselde kayıtlı 1513,84 M2 arsanın satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.03.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi adresindeki hizmet binası Encümen Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDA
N


Mülkiyeti Mardin Büyükşehir Belediyesine ait Mardin ili, Artuklu İlçesi Yalım Mahallesi, 456 ada, 1. Nolu parselde kayıtlı 1513,84 M2 arsanın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 Maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile 22.03.2019 Cuma günü saat 11.00’de Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi adresindeki hizmet binası Encümen Toplantı Salonunda Başkanlığımızca hazırlanan şartname çerçevesinde ihalesi yapılacaktır.


Taşınmazın Muhammen Bedeli: 2.240.480,00 TL (ikimilyon ikiyüzkırkbin dörtyüzseksen TL.)
Taşınmazın Geçici Teminat Miktarı: 67.215,00 TL (atmışyedibin ikiyüzonbeş TL)
İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

  1. Türkiye de kanuni ikametgâhı bulunması (İkametgâh Belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi),

  2. Tebligat için adres beyanı,

  3. Kimlik fotokopisi,

  4. Vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

  5. İsteklinin tüzel kişi olması halinde noter tasdikli yetki belgesi ile tüzel kişiliğin imza sirküleri,

  6. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (ortaklardan her biri gerçek ya da tüzel kişi olma ilgisine göre a, b, c, d, g bentlerinde belirtilen belgeleri verecektir.)

  7. Kamu İhalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname,

  8. İdare Hesabına Geçici Teminat yatırıldığına dair dekont, (2886 S.K’nun 26. Maddesinde sayılan değerler verilebilir.)

  9. İdare Hesabına ihale şartnamesi ve doküman ücreti yatırıldığına dair dekont.


İhale şartnamesi ve dokümanlar mesai saatleri içinde 500,00 TL karşılığında ihale yapılacak adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir.

İstekliler belgelerini ihale gün ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adreste ihale komisyonuna vereceklerdir. (İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 46. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler)

İLAN OLUNUR.


Geçici teminat ve Doküman Bedeli, Mardin B.Ş.B. Vakıfbank Mardin Şubesi İBAN: TR 0600 0150 0158 0073 0221 1147 hesabına isteklinin Adı Soyadı/unvanı, T.C Kimlik No/Vergi No “Mardin ili, Artuklu İlçesi Yalım Mahallesi, 456 ada, 1. Nolu parsel taşınmazın satış ihalesi geçici teminat veya doküman bedeli olduğu belirtilerek ayrı ayrı yatırılabilir.

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Tel: 0482 2151930 - 2151931 Faks: 0482 2151932

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR