KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif nitelikteki gayrimenkul ve menkullerin satışı yapılacaktır

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Taşınmaz ve Taşınır satışları 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.08.2019 09:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınır ve taşınmaz malların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
İHALE SIRA NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ KÖY / MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 37010111058 Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesi 779 16 46,04 Tam Arsa Konut Alanı 127.000,00 12.700,00 21.08.2019 09.20
2 37010108140 Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1638 13 750,00 Tam Arsa Konut Alanı 375.000,00 37.500,00 21.08.2019 09.40
3 37010109702 Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1429 11 603,14 Tam Arsa Konut Alanı 272.000,00 27.200,00 21.08.2019 10.00
4 37010102637 Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesi 1054 570 477,00 Tam Arsa Konut Alanı 167.000,00 16.700,00 21.08.2019 10.20
5 37010102650 Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesi 1054 560 1.132,51 Tam Arsa Konut Alanı 369.000,00 36.900,00 21.08.2019 10.40
6 37010102670 Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesi 1198 11 370,49 Tam Arsa Konut Alanı 130.000,00 13.000,00 21.08.2019 11.00
7 37010111752 Kastamonu Merkez Aşağıelyakut Köyü 142 8 777,76 Tam Arsa İmarsız 39.000,00 3.900,00 21.08.2019 11.20
8 37010103124 Kastamonu Merkez Orta Köyü 195 66 2.583,00 Tam Hali Arazi İmarsız 15.500,00 1.550,00 21.08.2019 11.40
9 37010103147 Kastamonu Merkez Orta Köyü 183 17 2.890,11 Tam Hali Arazi İmarsız 13.000,00 1.300,00 21.08.2019 12.00
10 37010108080 Kastamonu Merkez Kavalca Köyü 151 5 409,53 Tam Arsa İmarsız 32.500,00 3.250,00 21.08.2019 14.00
11 37010103659 Kastamonu Merkez Karaevli Köyü 161 5 6.754,08 Tam Ham Toprak İmarsız 25.750,00 2.575,00 21.08.2019 14.20
12 37010109767 Kastamonu Merkez Kırcalar Köyü 131 7 2.300,25 Tam Ham Toprak İmarsız 62.500,00 6.250,00 21.08.2019 14.40
13 37010101134 Kastamonu Merkez Çerçi Köyü 142 8 3.545,21 Tam Tarla İmarsız 48.000,00 4.800,00 21.08.2019 15.00
14 37010101078 Kastamonu Merkez Çakıllı Köyü 178 22 2.575,06 Tam Tarla İmarsız 31.000,00 3.100,00 21.08.2019 15.20
15 37010101083 Kastamonu Merkez Çakıllı Köyü 129 3 6.592,55 Tam Tarla İmarsız 46.500,00 4.650,00 21.08.2019 15.40
16 37010101243 Kastamonu Merkez Dursunlar Köyü 114 7 4.000,00 Tam Tarla İmarsız 24.000,00 2.400,00 21.08.2019 16.00
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR (TAŞIT)
İHALE SIRA NO DOSYA NO PLAKA NO CİNSİ MARKASI MODELİ ŞASE SERİ NO MOTOR SERİ NO BULUNDUĞU YER TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
17 37010500337 37 HE 243 MİNİBÜS FORD-TRANSİT 2000 SFAEXXDJVEXU22586 XU22586 KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ARAÇ PARKI 15.000,00 1.500,00 21.08.2019 16.20
2- İhaleye katılacak isteklilerin;
a) İhalesine girecekleri taşınır/taşınmaz dosyalarının hizasında belirtilen ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne geçici teminatlarını yatırdıklarına dair vezne alındısını yada mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir) banka teminat mektuplarını, yada Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi,
b) Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgesi veya ikametgah belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini, vekaleten ihaleye katılacakların ise noter tasdikli vekalatnameyi,
c) Tüzel kişilerin ise; vergi kimlik numaralarını, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış idari merkezlerinin kayıtlı olduğu oda sicil kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,
d) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) veya (c) maddesinde istenen tüm belgeleri, ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
3- Satışı yapılacak taşıtların ihale bedelleri üzerinden ayrıca KDV alınacak olup, diğer vergi, resim, harçlar ve trafiğe tescil masrafı, TÜVTÜRK’ de muayene ve emisyon ölçüm ve zorunlu trafik sigorta bedelleri alıcı tarafından ödenecek ve süresi içinde işlemleri alıcı tarafından yaptırılacaktır.
4- Taşınır mallar (taşıt) mevcut durumları ile satılacak olup, satış sonrası taşıtların tamiri, Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arzı için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir.
5- İhaleler ile ilgili şartname ve gerekli diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak, taşıtlar ve taşınmazlar bulundukları yerlerde / mahallinde görülebilir.
6- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ( K.D.V., Karar Pulu ve Tapu Harcı ) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
7- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince; Hazine'ye ait taşınmazların satış bedelinin Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00-(Beşbin) TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00-(Bin) TL'yi aşması ve talep edilmesi halinde, bedelin 1/4'ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, yürürlükteki kanuni faiz oranı (% 9) uygulanmak suretiyle taksitle ödeme yapılabilecektir.
8- Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38. maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler ve de faks ve elektronik postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://kastamonu.csb.gov.tr ve https://www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden görülebilir.
10- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR