ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif taşınmazların satışı ve irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır (çoklu satış)

ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çan Hükümet Konağı  3. katında bulunan  Kaymakamlık toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

İLİ ÇANAKKALE İLÇESİ ÇAN İHALEYİ YAPAN İDARE Çan Milli Emlak Şefliği TELEFON 0 (286) 412 10 93
Taşınmaz Satış İhalesi
Tahmini Geçici İhale İhale
S.No. Taşınmaz Köy Sokak/ Pafta Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü Hazine İmar Durumu Bedel Teminat Tarihi Saati
No. Mevkii (m2) Hissesi (TL) (TL)
1 17060102684 Kocayayla Köyiçi 19 - 3017 Arsa 1.135,00 Tam İmarsız 13.700,00 TL 3.425,00 TL 06.11.2019 10:30
Taşınmaz İrtifak Hakkı İhalesi
İrtifak Hakkı İrtifak Hakkı İlk Yıl Tahmini Geçici İhale İhale
S.No. Taşınmaz Mahalle Sokak/ İmar Durumu Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü Tesis Edilecek Tesis Amacı İrtifak Hakkı Teminat Tarihi Saati
No. Mevkii (m2) Alan (m2) Bedeli (TL) (TL)
2 17060100092 İstiklal Buzağı Ağılı İmarsız 53 2 Tarla 50.480,00 50.480,00 Konut ve enerji hariç eğitim, sağlık, spor, turizm, sanayi, sosyal, kültürel, organik tarım, organize hayvancılık vb. tesisler yapılması amacıyla. 7.100,00 TL 2.130,00 TL 06.11.2019 11:00
Taşınmaz Kiralama İhalesi
Tahmini İlk Yıl Geçici İhale İhale
S.No. Taşınmaz Köy Sokak/ İmar Durumu Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü Hazine Kiralama Amacı Kira Bedeli Teminat Tarihi Saati
No. Mevkii (m2) Hissesi (TL) (TL)
3 17060103838 Bahadırlı Ayıtlıdere İmarsız - 1628 Tarla 70.398,33 Tam Tarımsal Amaçlı 17.599,58 TL 4.400,00 TL 06.11.2019 14:00


-İlanın 1. sırasındaki taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
-İlanın 2. sırasındaki taşınmazın irtifak hakkı tesis edilmesi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık usulü ile, imar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut ve enerji hariç olmak üzere eğitim, sağlık, spor, turizm, sanayi, sosyal, kültürel, organik tarım, organize hayvancılık vb. tesisler yapılmak amacı ile 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir.
-İlanın 3. sırasındaki taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile 5 (beş) yıl süre ile tarımsal amaçlı kiraya verilecektir.
-İhaleler Çan Hükümet Konağı 3. katında bulunan Kaymakamlık toplantı salonunda yapılacaktır.

  1. İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çan Milli Emlak Şefliğinden bedelsiz olarak görülebilir.
  2. Taşınmaz satışından, irtifak hakkı tesis edilmesinden ve tarımsal amaçlı taşınmaz kiralamasından KDV alınmayacaktır.
  3. İhaleye katılmak isteyenler; Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli örneğini, ikametgah belgesini, geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuzu, banka teminat mektubunu (Banka Teyit yazısı ile birlikte), gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı (2019) yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini, müşterek isteklilerde noterden ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi, imza sirkülerini ihale saatinden önce komisyona ibraz etmeleri gerekmektedir.
  4. Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
  5. Posta ile yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  6. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR