PAYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Payas Belediye Başkanlığından arsa satış ihalesi

PAYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Payas Belediyesi Hizmet Binası 3. Kat Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Payas Belediye Başkanlığından;


Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda bulunan gayrimenkul 2886 sayılı D.İ.K.’ nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile satılacaktır.


Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü m²

Hisse Alanı m2
İmar Durumu Muhammen
Satış Bedeli (TL)
Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi ve Saati
Karşı 546 12 15.641,10 12.285,64 Sanayi Alanı (Bacalı)E= 0,50 hmax= serbest 10.442.794,00 313.284,00 06.01.2020
Saat: 10.00


1) Payas Belediyesi Hizmet Binası 3. Kat Toplantı Salonunda gayrimenkulün satışı yapılacaktır. Bu gayrimenkule müracaat etme süresi ihale saatine kadardır.

2) İhale ile ilgili şartlar hakkında ayrıntılı bilgiyi Payas Belediyesi İhale Komisyonu Şefliği ile görüşülüp alınabilir.

3) İhaleye gireceklerin ihale saatine kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 Sayılı Kanun gereği teminat yerine geçen belgeler ile aşağıda belirtilen belgeleri Belediyeye ibraz etmeleri gerekmektedir.

 • Tebligat için, Muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi ve Nüfus Cüzdan Sureti (Vatandaşlık Numaralı),

 • Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 • Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,

 • Şekli, içeriği ve miktarı şartnamede belirlenen miktarda geçici teminat,

 • Vekâleten iştirak edeceklerin vekâletname ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

 • İhale şartnamesini 100,00.-TL. karşılığında aldıklarına dair makbuz,

 • Vergi Dairesine borcu yoktur yazısı,

 • Payas Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge,

 • Taşınmaz Mal satış şartnamesi ( şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)

 1. İhale komisyonu gayrimenkulü satıp satmamak veya ihaleyi iptal etmek yetkisine sahiptir.


İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR