KARASU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya/Karasu'da 8.044 m2 arsa ihale ile satılacaktır

KARASU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116672
Şehir : Sakarya / Karasu
Semt-Mahalle : AZİZİYE MAH. / KARASU
: 8044
İmar Durumu : Turizm
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYAHALK 20.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SAKARYAHALK 24.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Turizm ve İkinci Konut Yerleşme Alanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.02.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karasu Milli Emlak Müdürlüğünde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

KARASU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL

SIRA NO İLİ: SAKARYA İLÇESİ: KARASU İHALEYİ YAPAN İDARE: KARASU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İDARENİN TEL. NO: 0 264 718 11 20
TAŞINMAZ NO MAHALLE MEVKİİ CİNSİ PAFTA
NO
ADA
NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HAZİNE HİSSE
ORANI
HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
İMAR
DURUMU
TAHMİNİ
SATIŞ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
İHALE TARİHİ
VE SAATİ
1 54070119008 Aşağıaziziye Daracıkada Arsa 20L/3B 1106 1 8.044,64 Tam 8.044,64 Turizm ve İkinci Konut Yerleşme Alanı 4.830.550,00 483.055,00 12.02.2020 11.00


1- Yukarıda bilgileri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz malların satışı; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte, Karasu Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminatı yatırmaları (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4-Yanlızca taşınmaz malların satışında, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah senedi),tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdanı örneği), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.
3- İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Karasu Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
4- İstekliler, Ortak Girişim olmaları halinde aralarında düzenleyecekleri Ortak Girişim Beyannamesini, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ibraz etmek zorundadır.
5- İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Satılacak taşınmazdan KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
8- İhale ilanı; https://sakarya.csb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR