ZONGULDAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Zonguldak Milli Emlak Müdürlüğü'nden taşınır/taşınmaz satış ve kiralama ihalesi

ZONGULDAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116034
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

İNANIŞ 14.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet taşınmazın kiraya verilmesi, 1 adet taşınırın da satışının yapılmasına dair ihale
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ZONGULDAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Kiralaması Yapılacak Taşınmazın
Sıra
No:
Bulunduğu Yer Ada
No:
Parsel
No:
Yüzölçümü
(m2)
Kiralanacak Yüzölçümü
(m2)
Kira Süresi (Yıl) Cinsi Kiralama Amacı İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici
Teminatı (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 Merkez / İnağzı Mh. 1412 2 19.728,02 663,90 m² yüzölçümlü iki adet bina 3 Arsa Ticari Amaçlı 42.000,00 4.200,00 24.01.2020 10:00
Satışı Yapılacak Taşınırın
Sıra
No:
Marka - Cinsi - Modeli Plakası Durumu Bulunduğu Yer Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
2 Ford Transit - Dizel 2.5 Dİ - 1997 Model Minibüs 67 EL 309 Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bahçesi 15.500,00 4.650,00 24.01.2020 10:15
Yukarıda nitelikleri belirtilen 1 nci sırada yer alan taşınmazın kiralaması ile 2 nci sırada yer alan taşınırın satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda ihaleleri yapılacaktır.
1- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi)
b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
c) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, 2886 sayılı kanunun 27 nci maddesine göre hazırlanmış Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri limit içi ve süresiz teminat mektupları (teyit yazısının ibrazı gerekmektedir.) veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)
2- Yapılacak ihalelerde, tekliflerin posta yoluyla veya elden gönderilmesi halinde yine yukarda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir.
3- İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebileceklerdir.
4- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, Karar Pulu ve Tapu Harcı) muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır. Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışarısında ise 1.000,00 TL yi geçtiği takdirde talep edilmesi halinde taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.
6-Kiralama ihalesi sonucunda oluşan ilk yıl kira bedeli peşin ödenebileceği gibi en az 1/4'ü peşin kalanı üçer aylık dönemler halinde 4 (dört) eşit taksitle ödenebilir.
7-Araç satış tahmini bedeli KDV hariç olup, her türlü vergi, resim, harç vb alıcıya aittir.
8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Bilgi İçin : 0 (372) 251 16 62 - 0 (372) 253 33 40
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR