ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Elazığ Belediyesine ait 10 adet büfe ve 17 adet iş yeri kiraya verilecektir

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 adet büfe ve 17 adet iş yeri kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan ve belediyemizce uygun görülecek alana konularak işletilmek üzere aşağıda mevkisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı büfe yerleri ile Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı işyerlerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 10 (On) yıl müddetle kiraya verilecektir

  2. Büfe yeri ve İşyerlerin ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:30 Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Encümen huzurunda yapılacaktır..

  3. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde her bir ihale için 150,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 02 (dahili 1235) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

  4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

4.1- Kanuni ikametgahı olması,
4.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).
4.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,
4.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
4-7 Geçici teminat (On yıllık tahmini kira muhammen bedelin % 3’ ü oranında) ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.
4.8-Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir)
4.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi
4.10- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
4.11-Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname vereceklerdir

  1. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına (Encümen) ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

  2. Birden fazla ihaleye katılacak isteklilerin; gireceği ilk ihalede istenilen evrakların aslını (geçici teminat ve dosya bedeli hariç) diğer ihaleler için evrakların fotokopisi kullanabilecektir.

  3. İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına ibraz etmeleri şarttır.

  4. İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

BÜFELER

SIRA
NO

MEVKİSİ

CİNSİ

MUHAMMEN BEDELİ
1( BİR) YILLIK

GEÇİCİ TEMİNATI
10(On Yıllık )

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Ataşehir Mahallesi Hacı Fethi Camii Karşısı Park Alanı İçinde yer alan büfe yeri

BÜFE YERİ

9.000,00 TL

2.700,00 TL

11.08.2020

10.00

2

Ataşehir mah. Güney çevre yolu toki konutları içerisi no:909 da yer alan büfe yeri

BÜFE YERİ


18.000,00 TL

5.400,00 TL

11.08.2020

10.10

3

Ataşehir mah. Güney çevre yolu toki konutları içerisi no:913 da yer alan büfe yeri

BÜFE YERİ


17.000,00 TL

5.100,00 TL

11.08.2020

10.20

4

Ataşehir Mahallesi Kibar Sokak Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdu Karşısı no:62 de yer alan büfe yeri

BÜFE YERİ


19.000,00 TL

5.400,00 TL

11.08.2020

10.30

5

Ataşehir Mahallesi İmamefendi Bulvarı no:161 BP Petrol arkasında yer alan büfe yeri

BÜFE YERİ

8.000,00 TL

2.400,00 TL

11.08.2020

10.40

6

Kırklar Mahallesi Güneş Sokak No:13 de yer alan büfe yeri

BÜFE YERİ

11.000,00 TL

3.300,00 TL

11.08.2020

10.50

7

Abdullah Paşa Mah 287. Sokak No:21 Hamidiye Camii Üstünde yer alan büfe yeri

BÜFE YERİ

8.500,00 TL

2.550,00 TL

11.08.2020

11.00

8

Abdullah Paşa Mah 287. Sokak No:35 Tuğra Kent Sitesi yanında büfe yeri

BÜFE YERİ

8.000,00 TL

2.400,00 TL

11.08.2020

11.10

9

Salıbaba Mah. Evliya Çelebi Cad. no:25 de yer alan büfe yeri

BÜFE YERİ

6.000,00 TL

1.800,00 TL

11.08.2020

11.20

10

Yeni Mahalle Şehitüsteğmen Aytaç KAYA Sokak No:95 (Trafo Yanı) yer alan büfe yeri

BÜFE YERİ

12.500,00 TL

3.750,00 TL

11.08.2020

11.30

İŞYERLERİ

1

Karşıyaka Mahallesi Yeni Sebze Hali No:8 de bulunan işyeri

İŞYERİ

4.500,00 TL

1.350,00 TL

11.08.2020

13.30

2

Harput Mahallesi Kurşunlu Camii karşısında bulunan işyeri

İŞYERİ

3.000,00 TL

950,00 TL

11.08.2020

13.40

3

Sanayi Mahallesi Santral Caddesi No 30/A da bulunan İşyeri

İŞYERİ

12.000,00 TL

3.600,00 TL

11.08.2020

13.50

4

Sanayi Mahallesi Santral Caddesi No 30/B da bulunan İşyeri

İŞYERİ

44.000,00 TL

13.200,00 TL

11.08.2020

14.00

5

Sanayi Mahallesi Santral Caddesi No 30/C da bulunan İşyeri

İŞYERİ

6.000,00 TL

1.800,00 TL

11.08.2020

14.10

6

Sanayi Mahallesi Santral Caddesi No 30/D da bulunan İşyeri

İŞYERİ

29.000,00 TL

8.700,00 TL

11.08.2020

14.20

7

Sanayi Mahallesi Santral Caddesi No 30/E da bulunan İşyeri

İŞYERİ

42.000,00 TL

12.600,00 TL

11.08.2020

14.30

8

Sanayi Mahallesi Santral Caddesi No 30/F da bulunan İşyeri

İŞYERİ

44.000,00 TL

13.200,00 TL

11.08.2020

14.40

9

Sanayi Mahallesi Santral Caddesi No 30/G da bulunan İşyeri

İŞYERİ

53.000,00 TL

15.900,00 TL

11.08.2020

14.50

10

Sanayi Mahallesi Santral Caddesi No 30/H da bulunan İşyeri

İŞYERİ

4.000,00 TL

1.200,00 TL

11.08.2020

15.00

11

Sanayi Mahallesi Santral Caddesi No 32/A da bulunan İşyeri

İŞYERİ

11.000,00 TL

3.300,00 TL

11.08.2020

15.10

12

Sanayi Mahallesi Santral Caddesi No 32/B da bulunan İşyeri

İŞYERİ

35.000,00 TL

10.500,00 TL

11.08.2020

15.20

13

Sanayi Mahallesi Santral Caddesi No 32/C da bulunan İşyeri

İŞYERİ

30.000,00 TL

9.000,00 TL

11.08.2020

15.30

14

Sanayi Mahallesi Santral Caddesi No 32/D da bulunan İşyeri

İŞYERİ

7.000,00 TL

2.100,00 TL

11.08.2020

15.40

15

Sanayi Mahallesi Santral Caddesi No 32/E da bulunan İşyeri

İŞYERİ

4.000,00 TL

1.200,00 TL

11.08.2020

15.50

16

Sanayi Mahallesi Santral Caddesi No 32/F da bulunan İşyeri

İŞYERİ

37.000,00 TL

11.100,00 TL

11.08.2020

16.00

17

Sanayi Mahallesi Santral Caddesi No 32/G da bulunan İşyeri

İŞYERİ

17.000,00 TL

5.100,00 TL

11.08.2020

16.10

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR