ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Şahinbey Belediyesi tarafından 3 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecektir

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Şahinbey belediyesi tarafından Mavikent mahallesinde bir adet Dükkan, Güneykent Mahallesinde bir adet kese odası ve Kolejtepe Mahallesinde bir adet çay ocağı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre
İşin Yapılacağı Yer
:
şahinbey
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.04.2020 14:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
31.03.2020 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şahinbey İlçe Belediyesi -Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAZİANTEP

1-TARAFLAR
Bu ihalede “İDARE” ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’Nİ, “İSTEKLİ” İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiyi, “KİRACI” ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
2- İHALENİN KONUSU
Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda mahalle,adres,ada/parsel numarası, niteliği, bağımsız bölüm/no.su, mevkii/yeri, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazın ihale yoluyla tabloda belirtilen saatte 3(üç) yıllığına kiraya verilmesi.

S. No Mah. Niteliği/Adres Ada/ Parsel B.B.No/ Kapı No Yıllık/Aylık Muhammen Kira Bedeli (TL) + KDV %3 Geçici Teminat (TL) Yıl Saat
1 Mavikent Dükkân (Şahinbey Oto Sanayi Sitesi içerisindeki Sosyal Tesis) 6237/1 8/65A Aylık:930,00 TL+KDV 1.005,00 TL 3 14:30
2 Güneykent Kese Odası ( Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu ve Kültür Merkezi ) 5680/1 - Aylık:350,00 TL+KDV 378,00 TL 3 14:40
3 Kolejtepe Çay Ocağı (Kolejtepe Mahallesi Yeşil Cami Caddesi No:8) 2093/1 /8 Yıllık:34.000,00 TL+KDV 3.060,00 TL 3 14:4

3-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:
Taşınmazların yıllık/aylık muhammen kira bedelleri ve geçici teminat bedelleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
4-İHALENİN ŞEKLİ
İhaleler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
5-İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhale şartnamesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanların 100,00 (yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir.
6-İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ
Yukarıdaki tabloda yer alan taşınmazların İhalesi 01/04/2020 Çarşamba günü, yukarıdaki listede belirtilen saatlerde, Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İsteklilerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne en geç 31/03/2020 Salı günü Saat:16.00’a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmez.
7-GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili tabloda belirtilen yıl üzerinden belirlenen % 3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 970001500158007266618948 IBAN No.lu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi bu ilanın 8.maddesinde belirtilen değerleri de Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne verebilir.
İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen % 3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale, % 3 geçici teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.
İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler, % 3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.
8-TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
a)- Tedavüldeki Türk Parası
b)- Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
c)- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
9- İSTENEN BELGELER
Aşağıda istenen belgeler dosya içerisinde Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne teslim edilecektir.
9.1. Kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Gerçek kişilerce sunulacaktır.),
9.2. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
9.3. Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
9.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
9.4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
9.4.2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
9.5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Gerçek kişilerce sunulacaktır.),
9.6. Vekâleten katılanlardan yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza beyannamesi,
9.7. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
9.8. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz
9.9. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya bu ilanın 8. maddesindeki değerler,
9.10. İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
9.11. Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)
9.12. Ortak Girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
Ortak girişimlerde; iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri yukarıda istenen belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır.

(Geçici teminat ve şartnamenin satın aldığına dair makbuz hariç)
Sıra numarası 2 de belirtilen Kese Odası ve sıra numarası 3 de belirtilen Çay Ocağında ücret tarifeleri Belediyemiz Encümenince belirlenecektir.


İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR