MERSİN TARSUS DEVLET HASTANESİ

Tarsus Devlet Hastanesi kantin alanı kiralaya verilecektir

MERSİN TARSUS DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mersin Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası Kantin Yerinin 18 ay süre ile kiralanmak suretiyle işletilmesi
İşin Yapılacağı Yer
:
Tarsus/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mersin Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası (İhale Toplantı Salonu) Tekke Mahallesi Donuktaş Caddesi No:27 Tarsus/MERSİN
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MERSİN TARSUS DEVLET HASTANESİ ANA HİZMET BİNASI KANTİN BÜFE İŞİNE AİT KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası Bahçesi İçerisinde: 77.18 m² kapalı alan 160,18 m² açık alan sundurmalı ve 125.46 m² açık alan , 220 m² aralık alan toplam da 582,82 m² kantin oturma ve dinlenme yeri, 2.yapı 24m² lik kapalı alan 54.80 m² açık alan büfe işletmesi, 3. yapı 25 m² kantin işletmesine ait depo alanı olmak üzere her 3 yapının toplamı 686,62 m² olmak üzere kantin yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale yapılarak. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği Çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak sureti ile işletilecektir.
1-İhale Konusu İş: Mersin Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası Kantin Yeri Kiralama işi
2-İşin Süresi: 18 (ONSEKİZ) Ay
3-İhalenin Yapılacağı Yer: Mersin Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası (İhale Toplantı Salonu) Tekke Mahallesi Donuktaş Caddesi No:27 Tarsus/MERSİN
4-Tahmini Bedel: 18 aylık tahmini kira bedeli 611.529,66 ₺ (ALTIYÜZONBİRBİNBEŞYÜZYİRMİDOKUZTÜRKLİRASIALTMIŞALTIKURUŞ) ‘dır
5-İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat: 17.09.2019– 10.00
6-İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler:
İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine MERSİN TARSUS DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİNE evrak dosyasını teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Fax ile teklif verilmeyecektir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
MERSİN TARSUS DEVLET HASTANESİ dışında dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen saatten sonra ihale dosyası teslim alınmayacaktır.

Geçici Teminat; 18.350,00 ₺ (ONSEKİZBİNÜÇYÜZELLİTÜRKLİRASI)’dir.
’dir. Geçici Teminatı nakit olarak verecek olanlar geçici teminat bedelini T.C. Halk Bankası Mersin Metropol Şubesinde bulunan Mersin Tarsus Devlet Hastanesine ait TR42 0001 2009 5940 0005 0000 29 iban Nolu hesaba yatırması veya 2886 sayılı Kanunun 26’ıncı ve 27’inci maddelerine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu. (Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı, ihalenin tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır.) “Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilemez.”

 1. Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen ihale bedeli kadar, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. (Referans Mektubu; tarih sayı ve banka kaşesini ihtiva eden, çift imzalı (ıslak imzalı) teyitli olmalıdır.)

 1. İstekliler, ihale konusu iş ile ilgili olarak ihale tarihinden geriye yönelik 5 (BEŞ) yıl içerisinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kantin-büfe-kafeterya ticari alanı çalıştırmış olduğu, bu işe ilişkin olarak verilen taahhütlerin yerine getirildiği, kira bedellerinin düzenli ödendiği ve İdareye ödenecek herhangi bir borcun olmadığına ilişkin belgeyi sunacaktır.

 1. İş Deneyim Belgesi: İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde yurt içinde tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği ihale konuş iş veya benzer işlere ilişkin olarak teklif edilen tahmini bedelin % 20 sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait iş deneyim belgesini teklifle beraber sunacaklarıdır.

 1. Benzer İş: Kantin Kiralama İhalesine iştirak edecek istekliler Kamu kurumundan kantin ve/ veya kafeterya işletmecisi olarak hizmet verdiğini gösteren resmi makamlarca onaylanmış bir belge benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Dokümanın Alındığına Dair Makbuz. İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır. İstekliler kira şartnamesinin ilgili alanı imzalayarak ve doküman makbuzunun bir nüshasını ihale dosyasına ekleyecektir.
 2. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Sureti ve Fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise Vergi Kimlik Numarasını Gösterir Belge.

 1. Tebligat için son 3 (üç) ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak). e-devlet sistemi üzerinden alınan belge de kabul edilecektir.

 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi;
 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı Vekaletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.
 2. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Kayıt Örneği. e-devlet sistemi üzerinden yapılan sorgulama belgesi de kabul edilecektir.

 1. Gerçek kişilerden; resmi kurumlardan alınmış kantin alanı kiralama işi için Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi veya Diploması. Bu belge olmadığı durumda Kantin İşletmeciliği İş yeri Açma Belgesi veya ilgili evrak.

 1. Tüzel kişilerden: Kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili evrak.

 1. Ticaret/Sanayi ve / veya İlgili Meslek Odasından ya da Kantin Odasından ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış Mesleki Faaliyetten Men Olmadığını veya Mesleki Faaliyetinin Devam Ettiğini Gösteren Belge,

 • İlk ilan tarihi itibarı ile Vergi Dairesine Borcunun Bulunmadığına Dair Belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir. E-belge sorgulanabilir olmalıdır.)

 1. İlk ilan tarihi itibarı ile SGK Borcunun Bulunmadığına Dair Belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir. E-belge sorgulanabilir olmalıdır.)

 1. Yer Görüldü Belgesi: İhaleye katılacak olan istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair Hastane idaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasında sunacaktır.

 1. 1- İstekliler Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı İşletme Kayıt Belgesini teklifle beraber sunacaktır.

2-İstekliler Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine dair ISO 22000 Belgesini teklifle beraber sunacaktır.
3- İstekliler TS 13284 Hizmet Yeterlilik Belgesini Teklifle beraber sunacaktır.

Not: Geçici Teminat ve Banka referans mektubu asıl olacak ve bunların dışında İstenilen belgelerin aslı veya noter onaylı sureti veya “Aslı İdarece Görülmüştür” şeklinde yapılarak ihale dosyasında sunulacaktır.

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 ₺ (YÜZTÜRKLİRASI) karşılığı, şartname bedeli T.C. Halk Bankası Mersin Metropol Şubesinde bulunan Tarsus Devlet Hastanesine ait TR42 0001 2009 5940 0005 0000 29 Nolu hesaba yatırılarak Satınalma Biriminden doküman temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR