ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yapı ve tesislerin alan düzenleme işi ihalesi

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8.Bölge Müdürlüğü, Konya Şube Müdürlüğü faaliyet alanında Seydişehir İlçesi Tarasçı Mahallesinde yer alan Kocakoru Ormanı Tabiat Parkı sınırları içerisindeki kapı girişi ile alanın onaylı Gelişme Planında öngörülen yapı ve tesisler ile alan düzenlemelerinin yapılarak işletilmesi işidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.10.2017 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
19 Ekim 2017 Perşembe günü saat 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu, Toprak Sarnıç Mah. Meram Eskiyol Cad. No:1 42090 Meram/KONYA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KONYA İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN


SIRA NO

İHALENİN ADI
MUAMMEN BEDELİ (KDV HARİÇ TL) %10 GEÇİCİ TEMİNATI (TL)
İHALE YERİ

1-
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8.Bölge Müdürlüğü, Konya Şube Müdürlüğü faaliyet alanında Seydişehir İlçesi Tarasçı Mahallesinde yer alan Kocakoru Ormanı Tabiat Parkı sınırları içerisindeki kapı girişi ile alanın onaylı Gelişme Planında öngörülen yapı ve tesisler ile alan düzenlemelerinin yapılarak işletilmesi işidir.
2.600,00 260,00 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu, Toprak Sarnıç Mah. Meram Eskiyol Cad. No:1 42090 Meram/KONYA


1-Yukarıda özellikleri belirtilen İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesi uyarınca 19 Ekim 2017 Perşembe günü saat 11:00 de “Kapalı Teklif” usulü ile yapılacaktır. Tekliflerin açılmasından sonra 5577 sayılı kanun hükümlerine göre artırma yöntemi ile ihale sonuçlandırılacaktır.
2-Bu ihale ile ilgili Şartname ve ekleri yukarıda belirtilen idare adresinde ücretsiz görülebilir ve http://konya.ormansu.gov.tr/8Bolge/ sitesi ihale ilanları kısmından bilgi edinilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve ihale dokümanı bedeli olan 50,00.-TL’yi Konya İl Şube Müdürlüğü TC. Ziraat Bankası Merkez şubesindeki TR73000100016857363527 5001 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmaları zorunludur.
3-İhaleye iştirak edeceklerin %10 Geçici Teminatlarını teminat mektubu olarak verilecekse; Bankalar tarafından veya Bankacılık kanununa göre kurulmuş özel finans kurumlarınca verilen süresiz limit içi teminat mektupları, (Bu teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 27. maddesine uygun olacaktır). Konya İl Şube Müdürlüğü adına alınmış teminat mektubunu (2886 sayılı yasaya ve 27.maddesine uygun düzenlenmesi) ya da yukarıda belirtilen hesaba yatırmaları.
4- İhaleye katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

 1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
 2. Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
 3. Bu iş için 13.000,00 TL tutarına veya Muhammen Bedelin 5 katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Yukarıda belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.)
 4. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

 1. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

a) İsteklilerin Milli Park veya Tabiat Parklarında Konaklamalı Tesis ya da Çadırlı-Karavanlı Kamp Alanı İşletmeciliği, Günübirlik Kullanım Alanı veya A – B veya C Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği, Turizm İşletme Belgeli Lokanta veya Kafeterya işletmeciliği faaliyetlerinden birisini en az 2 (iki) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek.
b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı). Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

d) İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

4.7- İmza sirküleri vermek. İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

4.8- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

4.9-İsteklilerin ortak girişim olması halinde, teknik şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

 1. Vergi dairesinden alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
 2. İhale ilan tarihinden sonra alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
 3. İhale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
 4. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.
 5. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.
 6. Şekli ve içeriği teknik şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)

5- Teklif Zarfı; ihale tarihi ve saatine (19 Ekim 2017 Perşembe günü saat 11:00)’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına dilekçe ile teslim edilecektir.

İlan Olunur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR