ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mısır satış yerleri ihale ile kiraya verilecektir

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00788310
Şehir : Ordu / Ünye
Yayınlandığı Gazeteler

ÜNYE KENT 16.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÜNYE KENT 18.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mısır satış yerleri
İşin Yapılacağı Yer
:
Çamurlu Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.04.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İstekliler en geç ihale günü olan 30.04.2018 tarihinde, saat 12.00’a kadar Ünye Belediyesi Mali Hizmetleri Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet binasında Belediye encümeni huzuru
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN


MADDE 1-Aşağıda açık adresleriyle belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile kiraya verilerek ihale edilecektir.
MADDE 2- İhale Ünye Belediye Başkanlığında 30.04.2018 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Hizmet binasında Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.
MADDE 3-Kiraya verilecek taşınmaz malın;


MAHALLESİ / KÖYÜ : MEVKİİ : SOKAĞI : CİNSİ NO:

a-Çamurlu Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde mevcut Çiloğlu büfe yanına konulmak üzere 2 m2 kullanım alanlı şartname ekinde ekli kroki üzerinde belirlenen 1 adet mısır satış yerinin 6 aylık muhammen kira bedeli 9.000,00 TL’dir. Geçici teminatı 270,00 TL’dir.
b-Liseler Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde mevcut Atatürk Parkına kurulan oyun parkının girişine konulmak üzere 2 m2 kullanım alanlı şartname ekinde ekli kroki üzerinde belirlenen 1 adet mısır satış yerinin 6 aylık muhammen kira bedeli 9.000,00 TL’dir. Geçici teminatı 270,00 TL’dir.
c-Kaledere Mahallesi Orta Çarşı Caddesi üzerinde mevcut Cami bahçesinde konulmak üzere 2 m2 kullanım alanlı şartname ekinde ekli kroki üzerinde belirlenen 1 adet mısır satış yerinin 6 aylık muhammen kira bedeli 9.000,00 TL’dir. Geçici teminatı 270,00 TL’dir.
d-Kaledere Mahallesi Kasaplar Çarşısı 2. Bahar Lokal Girişinde konulmak üzere 2 m2 kullanım alanlı şartname ekinde ekli kroki üzerinde belirlenen 1 adet mısır satış yerinin 6 aylık muhammen kira bedeli 9.000,00 TL’dir. Geçici teminatı 270,00 TL’dir.
e-Orta Yılmazlar Mah. (260 ada 3 nolu parselde) Meçhul Asker Sokak No: 7 ÜNYE/ORDU adresinde bulunan 360,36 m2’lik 1 adet taşınmaz 3 Yıllık süre ile kiraya verilecektir. Taşınmazın 2018 yılı kira bedeli 12.000,00 (OnİkiBin) TL. olup, müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10’u kadar artış tespit edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı 39.720,00 TL.’dir. Geçici teminatı 1.192,00 TL.’dir.


MADDE 4- İHALEYE GİRECEKLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:
Tüm isteklilerden Belediyemize ait vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge getirecektir. Bu belgeyi getiremeyenler ihaleye katılamaz.


A)GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh belgesi,
 2. Nüfus cüzdan sureti,
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi (2018 yılı onaylı),
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi (2018 yılı onaylı),
 6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 7. Hijyen Eğitim Belgesi (Mısır Satış Yerinin İhalesine Girenler)
 8. 667 sayılı OHAL Kapsamında Alınan tedbirlere İlişkin KHK’ye göre FETÖ/PYD terör örgütüne üyeliği veya iltisakı yada bunlarla irtibatının bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yapılan, soruşturması devam edenler veya hakkında dava açılanlar ve bu isteklilerin ortağı olduğu tüzel kişiler de ihaleye katılamaz, bu durumdaki istekliye ihale verilemez, sözleşme imzalanamaz.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Noter tasdikli imza sirküsü (2018 yılı onaylı), (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi (2018 yılı onaylı)),
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi (2018 yılı onaylı),
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. 667 sayılı OHAL Kapsamında Alınan tedbirlere İlişkin KHK’ye göre FETÖ/PYD terör örgütüne üyeliği veya iltisakı yada bunlarla irtibatının bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yapılan, soruşturması devam edenler veya hakkında deva açılanlar ve bu isteklerin ortağı olduğu tüzel kişilere de ihaleye katılamaz, bu durumdaki istekliye ihale verilemez, sözleşme imzalanamaz.
 7. Hijyen Eğitim Belgesi (Mısır Satış Yerinin İhalesine Girenler)

C) ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya tasdikli sureti olmak kaydıyla;
MADDE 5-Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:
A- İdarenin;
a) Harcama yetkilileri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),
B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
MADDE 6-Taşınmazların kira süresi yukarıda belirtildiği gibi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3. maddenin a, b, c, ve d bendleri 6 (altı) ay, e bendi 3 (üç) yıldır.
MADDE 7-Geçici teminat 3. maddenin a, b, c, ve d bendleri 6 (altı) ay, e bendi 3 (üç) yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 3 kadardır.
MADDE 8-Kesin teminat 3. maddenin a, b, c, ve d bendleri 6 (altı) ay, e bendi 3 (üç) yıl kira ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 6 kadardır.
MADDE 9-İhaleye katılabilmek için: 2886 sayılı devlet ihale kanununda açıklanan biçimde teklif sunabilmek için yukarıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır.
MADDE 10-İstekliler en geç ihale günü olan 30.04.2018 tarihinde, saat 12.00’a kadar Ünye Belediyesi Mali Hizmetleri Müdürlüğüne başvuruda bulunarak, ihaleye katılmak için istenen belgeleri vermek ve geçici teminatı yatırmak zorundadır.
MADDE 11-İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir ve temin edebilirler.
MADDE 12- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.13.04.2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR