BOLU İZZET BAYSAL FİZİK TEDAVİ VE REH. EĞT. ARAŞTIRMA HASTANESİ

18 m² çay ocağı yeri 3 yıllığına kiraya verilecektir

BOLU İZZET BAYSAL FİZİK TEDAVİ VE REH. EĞT. ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
AİBÜ İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 10,26 m2’lik kısmının çayocağı olarak kullanılmak üzere kiralanması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
AİBÜ İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Ünitesi, Fatih Mahallesi Ihlamur Sokak No:7 Karacasu / BOLU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TC
BOLU VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AİBÜ İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

S.N. Taşınmaz No Mahalle Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Cinsi Yıllık Tahmini
Bedel (TL)
Geçici Teminat (TL) Kiralanacak Yer/Kiralama Amacı Kiralanacak Alan (m2) Kira Süresi İhale Tarihi Saati
1 14010100235 Karacasu Beldesi 791 793 18.000 Hastane 77.000,00 TL 11.550,00 TL AİBÜ İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 10,26 m2’lik kısmının çayocağı olarak kullanılmak üzere kiralanması 10,26 m2 3 Yıl 20.08.2019 10:00

.
Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı AİBÜ İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi tahsisli olan yukarıda niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlarda yer alan ‘Kantin Yeri’ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte AİBÜ İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Ünite Toplantı Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
İdarenin ;

  1. Adresi : AİBÜ İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Ünitesi, Fatih Mahallesi Ihlamur Sokak No:7 Karacasu / BOLU
  2. Telefon ve Faks Numarası : 03742628445 - 037422628471

İhaleye katılabilmek için, isteklilerin;
1. Yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belge :
a) Gerçek kişilerde kanuni İkametgâh belgesi,
b) Tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2. TC Kimlik No ve Vergi No Bildirimi :
a) Gerçek kişilerin TC Kimlik numarasını gösteren Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi
b) Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belgeyi,

3. Tebligat için, Türkiye' de adres göstermeleri : Yasal yerleşim yeri olarak gösterilen yer dışında başka bir adres tebligat adresi olarak sunulmak isteniyorsa buna ilişkin adres beyanını da ihale komisyonuna sunacaklardır. Aksi takdirde yasal yerleşim yeri tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

4. Geçici teminatı yatırmış olmak; Yukarıda belirtilen geçici teminat bedeli nakit olarak Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Muhasebe Hizmetleri Birimine yatırılabilir veya belirtilen tutar kadar banka teminat mektubu verilebilir.

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge;
a. Gerçek kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi,
b. Tüzel kişilik olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tarafından tasdik edilmiş imza sirküleri vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise, yukarıdaki bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak tüzel kişiyi temsile tam yetkili olduğunu belirtir noterlikçe tasdik edilmiş belgeyi,

6.Vekaleten ihaleye katılma durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

7. İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belge :
a.Gerçek kişilerde adli sicil kaydı olmadığına dair belge,
b.Tüzel kişilerde, tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi yada kişilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

8. İhaleye iştirak edecek istekliler Kantin ve/veya Kafeterya İşletme Belgesi veya kamu kurumunda Kantin ve/veya Kafeterya İşletmeci olarak hizmet verdiğini gösteren resmi makamlarca onaylanmış bir belgeyi ihale komisyonuna sunacaktır.

9. İsteklilerin İhaleye teklif verebilmesi ve katılabilmesi için, 100,00.TL (Yüz Türk Lirası) şartname bedelini AİBÜ İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Halk Bankası Bolu Şubesi TR54 0001 2009 2560 0005 0000 48 ve şartname bedelinin yatırıldığını gösterir makbuzun aslını ihale dosyası içinde sunmaları zorundadırlar. İhale dokümanı mesai saatleri içinde AİBÜ İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Ünitesi Satınalma Biriminde bedelsiz görülebilir.
Yukarıda sayılan belgelerin asılları veya noter onaylı suretlerinin istekliler tarafından hazırlanması ve ihale saatine kadar ihale komisyonuna ibraz edilmesi zorunludur.

10. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.

11. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR