ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Altınordu Belediyesine ait 11 m² işyeri kiraya verilecektir

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.07.2019 09:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeni Mahalle 321 Nolu sokak No:1 Altınordu/ORDU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLAN METNİ


1. Mülkiyeti Belediyemize ait Şarkiye Mahallesi Sırrıpaşa Caddesi Tahıl Pazarı yanında 227 ada, 1 nolu parsel üzerinde Altınordu/ORDU adresinde bulunan 114/1-M nolu 11.25 m² işyerinin işletmeciliği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıllığına ihaleye çıkartılmıştır.
2.Şartname ve ekleri Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 100.oo-TL karşılığında alınacaktır.
3.İhale Yeni Mahalle 321 Nolu sokak No:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda aşağıda tabloda belirtilen Tarih ve Saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince yapılacaktır.

Sıra Mevkii Yıllık Muhammen Kira Bedeli TL Geçici
Teminat TL
İhale İştirak Teminatı Bedeli İhale
Tarihi/Günü
PERŞEMBE
İhale Saati

1.
Tahıl Pazarı 114/1-M Nolu 11.25 m² işyeri
11.600,00 TL

348,00 TL

8.700,00 TL

25/07/2019

09:10

4.İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 15:oo’a kadar Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5.İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır:
5.A). Gerçek Kişiler:
1.Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
2.Nüfus kayıt örneği.
3.Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
4.İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.
5.Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
6.İhale iştirak teminatı yatırıldığına dair belge
8.Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
9.Vekaleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter onaylı imza örneği.
10.İhale Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
11.Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibariyle alınmış “borcu yoktur belgesi”.
12.İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)
5.B). Tüzel Kişiler:
1.Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.
2.İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
4.Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
5.İhale iştirak teminatı yatırıldığına dair belge
6.Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
7.Vekaleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
8.İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
9.Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibariyle alınmış “borcu yoktur belgesi”.
10.Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
11.İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgililere ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR