İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Balçova Kampüsü fitness ve spor salonu kiraya verilecektir

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01061590
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 03.10.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İzmir Ekonomi Üniversitesi Balçova Kampüsü E Blok bodrum katında bulunan ve toplam 509 m2 kapalı alanı olan yer Fitness ve Spor Salonu.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.10.2019 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sakarya Cad. No:156 Balçova / İzmir
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

İHALE KONUSU : İzmir Ekonomi Üniversitesi Balçova Kampüsü E Blok bodrum katında bulunan ve toplam 509 m2 kapalı alanı olan yer Fitness ve Spor Salonu İşletme hizmeti vermek üzere Üniversite tarafından kiraya verilecektir.
İHALENİN YAPILACAĞI TARİH : 10.10.2019
İHALENİN YAPILACAĞI SAAT : 15:30
İHALE USULÜ : Kapalı Teklif Usulü İhale
İHALENİN YAPILACAĞI ADRES : Sakarya Cad. No:156 Balçova / İzmir
İHALE MİKTARI : 1(BİR) adet 509m2 kapalı alanın kiralanması
ŞARTNAME BEDELİ : 100 TL
BANKA : Vakıfbank İzmir Ticari Şube
IBAN NO : TR 85 0001 5001 5800 7274 6990 70


İhaleye katılım koşulları; İhale Dosyası İzmir Ekonomi Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova / İZMİR adresinden veya www.ieu.edu.tr yada www.izto.org.tr adreslerinden ücretsiz görülebilir. Ancak teklif vermek isteyenlerin ihale dosya bedelini, Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova / İZMİR adresindeki İzmir Ekonomi Üniversitesi Mali İşler Müdürlüğüne makbuz karşılığı elden yatırması veya yukarıdaki hesap numarasına yatırarak dekont alması zorunludur.

İsteklilerden alınması gerekenler;
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya alıcı merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) İhaleye katılma ve ihalenin kazanılması sonucunda maddi şartların gereğini imza ile taahhüt altına alma yeterliliğini haiz olduğunu açıkça ifade eden imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;
e) İhaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (e) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi gerekir.
g) Teklif Mektubu
ğ) İhale katılım bedeli ödendi belgesi, makbuzu veya dekontu.
h) En az 90 gün vadeli ve teklif toplam bedelinin %3’ü kadar geçici teminat mektubu.
ı) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ve vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belge.
i) Ticaret sicilinden alınmış iştigal konusunu gösterir belge.
j) En az 2 yıllık benzer iş deneyim belgesi(spor tesisi işletmeciliği)
k) Federasyondan “Yetki Belgesi” almak ve üniversiteye ibraz etmek zorundadır.

İhaleye girmek isteyen firmaların teklifleri en geç 10.10.2019 Perşembe günü saat 14:30’ya kadar kapalı zarf ile Üniversitemiz Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR