BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Biga Belediyesine ait iş yerleri kiraya verilecektir

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
26 adet işyeri ve Biga Belediyesi Kapalı Pazaryerinde bulunan 9 adet ayakkabı, 14 adet tuhafiye, 3 adet sebze-meyve bölümündeki peronların tahsisi yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi 117 ada 28 parsel üzerinde bulunan 4 adet işyeri, İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi 128 ada 45 parsel üzerinde bulunan Ticaret Merkezinde mevcut 22 adet işyeri, İstiklal Mahallesi 110 ada, 2 parsel üzerindeki Kapalı Çarşıda mevcut 2 adet işyerinin 01.12.2019 tarihinde 30.11.2022 tarihine kadar 3 yıl süre ile kiraya verilmesi ve Biga Belediyesi Kapalı Pazaryerinde bulunan 9 adet ayakkabı, 14 adet tuhafiye, 3 adet sebze-meyve bölümündeki peronların tahsisi yapılacaktır.


Gayrimenkullerin kiralama ve Kapalı Pazaryeri peron tahsis işlemlerine dair ihaleleri 2886 S.D.İ.K. nun 45. ve diğer ilgili maddele hükümleri gereğince açık teklif usulü arttırma suretiyle, 31.10.2019 Perşembe günü Saat:11.00 ‘da başlamak üzere aşağıda yazılı sıraya göre birbirini takiben Belediyemiz müteşekkil Encümen huzurunda yapılacaktır.

Söz konusu gayrimenkullerin kiralama bedeli ile Kapalı Pazaryeri peron tahsis bedelleri ile ihalenin geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Kiralanacak Taşınmazlara ait Tapu ve Kıymet Takdir Bedeli Bilgileri
Sıra No Mahalle Ada/Parsel Bağımsız Bölüm No Taşınmaz m² Cinsi Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli %3
1 İstiklal 117/28 32 10,00 İşyeri 250,00 90,00
2 İstiklal 117/28 40 23,00 İşyeri 350,00 126,00
3 İstiklal 117/28 66 10,00 İşyeri 250,00 90,00
4 İstiklal 117/28 68 23,00 İşyeri 350,00 126,00
5 İstiklal 128/45 16 24,70 İşyeri 250,00 90,00
6 İstiklal 128/45 17 54,50 İşyeri 300,00 108,00
7 İstiklal 128/45 125 11,40 İşyeri 300,00 108,00
8 İstiklal 128/45 126 11,00 İşyeri 300,00 108,00
9 İstiklal 128/45 127 12,80 İşyeri 300,00 108,00
10 İstiklal 128/45 133 27,40 İşyeri 450,00 162,00
11 İstiklal 128/45 134 27,40 İşyeri 450,00 162,00
12 İstiklal 128/45 153 24,30 İşyeri 400,00 144,00
13 İstiklal 128/45 154- 108,30 İşyeri 2.400,00 864,00
155-156
14 İstiklal 128/45 179 22,50 İşyeri 400,00 144,00
15 İstiklal 128/45 180 22,50 İşyeri 400,00 144,00
16 İstiklal 128/45 181 22,50 İşyeri 400,00 144,00
17 İstiklal 128/45 182 22,50 İşyeri 400,00 144,00
18 İstiklal 128/45 187 16,00 İşyeri 500,00 180,00
19 İstiklal 128/45 188 19,00 İşyeri 550,00 198,00
20 İstiklal 128/45 189 22,20 İşyeri 600,00 216,00
21 İstiklal 128/45 190-191 25,54 İşyeri 700,00 252,00
22 İstiklal 128/45 192 14,30 İşyeri 300,00 108,00
23 İstiklal 128/45 193 14,30 İşyeri 300,00 108,00
24 İstiklal 128/45 194 15,80 İşyeri 300,00 108,00
25 İstiklal 110/2 29 61,00 İşyeri 2.300,00 828,00
26 İstiklal 110/2 30 36,00 İşyeri 1.350,00 486,00

Kapalı Pazaryeri Peron Tahsis Listesi

İştigal Konusu Peron No Muhammen Bedel Teminat
Ayakkabı 893, 894, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 979 10.000,00 TL 3.250TL
Tuhafiye 761, 762, 775, 839, 840, 1015, 1016,1017, 1018, 1022, 1045, 1087, 1088, 1089 10.000,00 TL 3.250TL
Sebze-Meyve 234, 701, 704, 25.000,00 TL 3.250TL

 1. Gayrimenkullerin kiralanmasına dair İhale Şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilir, Kapalı Pazaryeri peron tahsis ihalesine ait şartname 100 TL bedel ile alınabilir.
 2. İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler,

 1. Gerçek Kişilerden;
 1. İkametgah belgesi,
 2. Nüfus Cüzdan örneği,
 3. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,
 4. Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
 5. Belediyemize (yapılandırma hariç) borcu olmadığına dair yazı
 6. Kapalı Pazaryeri peron tahsis ihalesine katılacaklar için ilave olarak 1 adet vesikalık fotoğraf

 1. Tüzel Kişilerden;
 1. Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2019 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge (oda kayıt belgesi),
 2. Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
 3. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,
 4. Belediyemize (yapılandırma hariç) borcu olmadığına dair yazı

 1. Ortak Girişim olması halinde; Ortak Girişim Beyannamesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

 1. Kiralama ve tahsis ihalelerine iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K nun 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, tebligata esas yasal ikametgah belgesini ve ihale geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz ile birlikte belirli gün ve saatte Belediyemiz Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca istekliler ihaleye iştirak için keza aynı kanunun 46. maddesi gereğince hazırlayacakları tekliflerini ihale saatinde ulaştırmak şartıyla posta ile de gönderebilirler.


İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR