ARTVİN BELEDİYE BŞK.

İhale ile işyeri satılacaktır

ARTVİN BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00854161
Şehir : Artvin
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 20.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 adet işyeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.09.2018 10:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Artvin Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARTVİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No İli İlçe/Mah/Köyü Mevkii Pafta Ada Parsel Arsa Metrekaresi Arsa payı İşyerinin Bağımsız Bölümü Hisse Oranı İşyerinim Net Yüzölçümü (m2) Cinsi Fiili Durumu TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (KDV HARİÇ) TL Geçici Teminat Miktarı (TL) Şartname Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
1 Artvin Çarşı mahalle Sanayi Sokak F47C07A3B 474 11 6275,17 m² 542/10442 1 ve 2 Bodrum 2 208/271 416,03m² Depo Faal 1.900.000,00 60.000,00 500 18.09.2018 10:20
2 Artvin Çarşı mahalle Sanayi Sokak F47C07A3B 474 11 6275,17 m² 250/10442 1 ve 2 Bodrum 3 TAM 250m² Depo Faal 1.100.000,00 35.000,00 500 18.09.2018 10:30
3 Artvin Çarşı mahalle Sanayi Sokak F47C07A3B 474 11 6275,17 m² 45/10442 ZEMİN 7 TAM 45,45m² İşyeri Faal 300.000,00 10.000,00 500 18.09.2018 10:40
4 Artvin Çarşı mahalle Sanayi Sokak F47C07A3B 474 11 6275,17 m² 586/10442 ZEMİN 8 301/586 301,10m² İşyeri Faal 1.900.000,00 60.000,00 500 18.09.2018 10:50
5 Artvin Çarşı mahalle Sanayi Sokak F47C07A3B 474 11 6275,17 m² 166/10442 1 KAT 16 166/293 331,55m² İşyeri Faal 2.040.000,00 62.000,00 500 18.09.2018 11:00
6 Artvin Çarşı mahalle Sanayi Sokak F47C07A3B 474 11 6275,17 m² 70/10442 1 KAT 18 TAM 70,79m² İşyeri Faal 420.000,00 13.000,00 500 18.09.2018 11:10
7 Artvin Çarşı mahalle Sanayi Sokak F47C07A3B 474 11 6275,17 m² 97/10442 1 KAT 19 TAM 97,08m² İşyeri Faal 575.000,00 18.000,00 500 18.09.2018 11:20
8 Artvin Çarşı mahalle Sanayi Sokak F47C07A3B 474 11 6275,17 m² 97/10442 2 KAT 20 TAM 84m² İşyeri Faal 490.000,00 15.000,00 500 18.09.2018 11:30
9 Artvin Çarşı mahalle Sanayi Sokak F47C07A3B 474 11 6275,17 m² 70/10442 2 KAT 21 TAM 61,20m² İşyeri Faal 350.000,00 11.000,00 500 18.09.2018 11:40
10 Artvin Çarşı mahalle Sanayi Sokak F47C07A3B 474 11 6275,17 m² 45/10442 2 KAT 23 TAM 45,45m² İşyeri Faal 300.000,00 10.000,00 500 18.09.2018 11:50
11 Artvin Çarşı mahalle Sanayi Sokak F47C07A3B 474 11 6275,17 m² 62/10442 3 KAT 29 TAM 61,68m² İşyeri Faal 400.000,00 12.000,00 500 18.09.2018 13:10
12 Artvin Çarşı mahalle Sanayi Sokak F47C07A3B 474 11 6275,17 m² 194/10442 3 KAT 30 42/97 84,09m² İşyeri Faal 550.000,00 17.000,00 500 18.09.2018 13:20
13 Artvin Çarşı mahalle Sanayi Sokak F47C07A3B 474 11 6275,17 m² 62/10442 3 KAT 31 TAM 61,63m² İşyeri Faal 400.000,00 12.000,00 500 18.09.2018 13:30
14 Artvin Çarşı mahalle Sanayi Sokak F47C07A3B 474 11 6275,17 m² 54/10442 3 KAT 32 TAM 51m² İşyeri Faal 365.000,00 11.000,00 500 18.09.2018 13:40

1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmaz satış, İhaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde; 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü 07/06/2017 tarih ve 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı ve 14/08/2018 tarih ve 116 Sayılı Encümen Kararı ile Satışı İhalesi Artvin Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2- Yukarıda belirtilen Artvin Merkez Çarşı Mahallesi, Sanayi Sokak 474 ada 11 Parselde bulunan Depo ve İşyerlerinin satışı yapılacaktır.
3- Satış İhale konusu işlere ait şartnameler ve ekleri Artvin Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
4- Satış İhalesine katılacak isteklilerin, aşağıda belirtilen belgeleri 17/09/2018 Tarih ve 16:00 saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup (Tekliflerin 2886 sayılı Kanunun 37. madde kapsamında hazırlanması gerekmektedir), postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5- Teklif Sahibinin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe,
6- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
7- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
8- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
9- Geçici teminata ilişkin belgeler. (Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar veya Özel Finans kurumlarının verecekleri, 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine göre düzenlenmiş süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınmaz.
10- Tüzel kişilerin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;
11- Şartname Bedeli Makbuzu veya Dekontu, Şartname Bedelini ödemeyen ihaleye giremez.
12- İşyerlerinin Krokisi ve Kat Mülkiyet Tapusu Satış Şartnamesi ekindedir.
13- Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletnamelerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri,
14- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
15- Taşınmaz satış ihalelerinde tüm vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.
16- 2886 sayılı Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.artvin.bel.tr adresinden öğrenilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR