İZMİR GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İzmir Gaziemir'de çay ocağı açık teklif usulüyle kiraya verilecektir

İZMİR GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gaziemir Belediyesinin tasarrufunda bulunan Atıfbey Mahallesi, merkez pazar yeri   Gaziemir/İZMİR Çay Ocağı yerinin kiraya verilmesi  işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2019 09:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziemir Önder caddesi No:41 Kat:3 Gaziemir/İZMİR (Belediye Encümen Salonu)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİRALAMA İHALE İLANI;


1- Gaziemir Belediyesinin tasarrufunda bulunan Atıfbey Mahallesi, merkez pazar yeri Gaziemir/İZMİR Çay Ocağı yerinin kiraya verilmesi işi
2- Şartname ve ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kira Birimi’nden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır. İhale dosyası ihale gününden bir gün önce 25/09/2019 Çarşamba günü saat 16,30’a kadar belediyemiz Destek Hiz. Müd. Kira Birimine teslim edilecektir. Sonrasında gelen dosyalar işleme alınmayacaktır.
3- İhale; Gaziemir Önder caddesi No:41 Kat:3 Gaziemir/İZMİR adresindeki Belediyemiz Hizmet binasında bulunan Encümen salonunda Belediye Encümeni tarafından 26/09/2019 Perşembe günü saat : 09:15’de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ile yapılacaktır.
4- İhaleye konu tesisiler 3yıl (36Ay) süre ile kiralama işine ait muhammen kira bedeli Vergiler ve KDV hariç 1 yıllık peşin 14.000,00 -TL( ONDÖRTBİNTL)
geçici teminatı ise muhammen kira bedelinin % 3’ü olan 420,00-TL (DÖRTYÜZYİRMİTL)’dir.
5-İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER;
5.1- 2886 Sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.
İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres beyanını ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini vermeleri
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, halen faaliyette olduğuna dair ihalenin İLAN TARİHİNDEN sonraki tarihi taşıyan sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
5.2. Noter tasdikli imza sirküleri
5.3. Adli sicil kayıt belgesi (Tüzel kişilerde şirket müdürü veya vekaleten katılan)
5.4. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla Sosyal Güvenlik Prim Borcu, Vergi Borcu olmadığına dair belge getirmek.
5.5. İdareye herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair Mali hizmetler Müdürlüğünden alınan “İdaremize Borcu Yoktur” yazısı ,
5.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak.
5.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsil’ en sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin bu katılım esaslarına göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
5.8. İmzalı ihale şartnamesinin, Geçici teminatın ve ihale dosya bedelinin yatırıldığına dair belgelerin teklif dosyasına konulması,
5.9.Posta ile katılacaklar Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu vermeleri,
6-TEKLİFLERİN SUNUMU; İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde hazırladıkları tekliflerini ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kira Birimine sunmak zorundadır. Bu belgelerin Encümen ihale saatinden önce Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kira birimine Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur. Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Bu saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusal saat ayarı esas alınır.
7-KOMİSYONLARIN İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLMASI İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İlan olunur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR