MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kantin kiraya verilecektir

MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00851351
Şehir : Mardin / Artuklu
: 441
Yayınlandığı Gazeteler

İLETİŞİM 10.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İLETİŞİM 13.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet 441,00 m²’lik taşınmaz malın kantin olarak 30 ay süre ile kiralanması işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Mardin - Artuklu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.08.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Mardin Devlet Hastanesinde bulunan 1 adet 441,00 m²’lik taşınmaz malın kantin olarak 30 ay süre ile kiralanması işi

Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen hazinenin özel mülkiyetindeki Mardin Devlet Hastanesinde bulunan 1 adet 441,00 m²’lik taşınmaz malın kantin olarak 30 ay süre ile kiralanması işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık teklif usulü ile ihale yapılacaktır. 28.08.2018 Salı Günü Saat:14:00’da Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından yine aşağıda belirtilen bilgilere istinaden ihalesi yapılacaktır.

İdarenin adı Mardin İl Sağlık Müdürlüğü
Adres Nur Mah.Vali Ozan Cad. Mardin Eski Devlet Hastanesi Ek Binası Artuklu/Mardin
Telefon /Fax 0482 290 27 00 0482 290 27 20

2-İhale konusu taşınmazın bilgileri:
İli MARDİN
İlçesi Artuklu
Mahalle/Köyü Nur Mahallesi
Mevkii
Pafta No / Cilt No N45A20A/1C1D4A4
Ada No / Sayfa No 876
Parsel No / Sıra No 47
Yüzölçümü 49.351,42 m²
Hazine Payı Tam
Cinsi Kargir Hastane
Niteliği 1 adet 441,00 m²’lik taşınmaz malın kantin olarak 30 ay süre ile kiralanması

3- İHALENİN:
a) Yapılacağı yer Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati 28.08.2018 Salı Günü Saat:14:00’da
c) Tahmini Bedeli Aylık 24.426,67 TL (YirmiDörtBinDörtYüzYirmiAltı TL AltmışYedi Kr.)
Toplam: 732.800,10 TL (YediYüzOtuzİkiBinSekizYüz TL On Kr.)
d)Geçici Teminat 73,280,00 TL (YetmişÜçBinİkiYüzSeksen TL)
e)İşin Süresi Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (Otuz) Aydır

Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler.

Gerçek Kişiler İçin Tüzel Kişiler İçin
1- Tebligat Adresi 1- Tebligat Adresi
2- İşletilecek alanı gördüğüne dair dilekçe 2- İşletilecek alanı gördüğüne dair dilekçe
3- İkametgah Belgesi (ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) 3- Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıt Belgesi (ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)
4- İmza Sirküleri,(İstekliler adına teklif verilmesi halinde teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi) 4- Ticaret Sicil Gazetesi
5- Nüfus Cüzdanı Sureti (Noter Onaylı veya aslı idarece Görülen fotokopisi) 5- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,(İstekliler adına teklif verilmesi halinde teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi)
6- İlk ilan tarihinden sonra alınacak Adli Sicil Kaydı 6- İlk ilan tarihinden sonra alınacak Adli Sicil Kaydı (Şirket ortaklarına ait)
7- Geçici Teminat ; İhale saatinden önce geçici teminatı 73.280,00 TL yatırdıklarına dair makbuz veya Bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu (Nakit yatırılması halinde hesap bilgileri=HALKBANKASI MARDİN ŞB.
TR87 0001 2009 6810 0004 0000 72 nolu hesabına yatırmaları veya bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu(Teminatın Banka Mektubu olması halinde=Geçici Teminat mektubu süresiz olmalıdır)


(2886 sayılı Devlet İhale kanununda 26.maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir
7- Geçici Teminat ; İhale saatinden önce geçici teminatı 73.280,00 TL yatırdıklarına dair makbuz veya Bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu (Nakit yatırılması halinde hesap bilgileri= HALKBANKASI MARDİN ŞB. TR87 0001 2009 6810 0004 0000 72 nolu hesabına yatırmaları veya bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu (Teminatın Banka Mektubu olması halinde=Geçici Teminat mektubu süresiz olmalıdır)
(2886 sayılı Devlet İhale kanununda 26.maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir
8-Şartname bedeli yatırıldığına dair alındı makbuzu 8-Şartname bedeli yatırıldığına dair alındı makbuzu
9-İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait SGK pirim borcu olmadığını gösterir belgenin aslı veya idarece aslı görülen nüshası
10-İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu olmadığını gösterir belgenin aslı veya idarece aslı görülen nüshası
9-Teklif Mektubu 11- Teklif Mektubu
10-Kantin, Çay ocağı, Kafeterya, Büfe işletim belgelerinden biri. 12- Kantin, Çay ocağı, Kafeterya, Büfe işletim belgelerinden biri.

Madde 5: İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI:
İhale dokümanı, idarenin web adresinden, mesai saatleri içinde satın alma biriminden bedelsiz görülebilir ancak İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Dokuman bedeli 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında İl Sağlık Müdürlüğümüzün Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
Madde 6: DOSYA VE İSTENEN BELGELERİN KOMİSYONA VERİLMESİ:
İstekliler Dosya ve 4. maddede istenen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar Komisyona vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına Ulaşmış olmak şartıyla Yönetmeliğin 28 maddesi hükümlerine göre uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Madde 7: İhaleye iştirak eden istekli firmalar şartname genel hükümleri ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır.
Madde 8: Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR