MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kızıltepe ilçesi mezbahanesi işletme hakkı kiraya verilecektir

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Mardin Büyükşehir Belediyesine ait pafta: 2, ada: 106, parsel: 1 de 15.000 M2 taşınmaz üzerinde kurulu bulunan Mardin ili Kızıltepe ilçesi mezbahanesi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi adresindeki hizmet binası Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti Mardin Büyükşehir Belediyesine ait pafta: 2, ada: 106, parsel: 1 de 15.000 M2 taşınmaz üzerinde kurulu bulunan Mardin ili Kızıltepe ilçesi mezbahanesi işletme hakkının 3 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Artırma) ile 19.02.2019 Salı günü saat 11.00’de Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi adresindeki hizmet binası Encümen Toplantı Salonunda Başkanlığımızca hazırlanan şartname çerçevesinde yapılacaktır.


Taşınmazın:
Muhammen Bedeli : KDV hariç yıllık 630.000,00 TL (altı yüz otuz bin TL.)
Geçici Teminat Miktarı : 56.700,00 TL ( elli altı bin yedi yüz) TL

İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

 1. Türkiye de kanuni ikametgâhı bulunması (İkametgâh Belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi),
 2. Tebligat için adres beyanı,
 3. Kimlik fotokopisi,
 4. Vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 5. İsteklinin tüzel kişi olması halinde noter tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,
 6. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri ilgisine göre a, b, c, d, e, g maddelerinde belirtilen belgeleri vereceklerdir.
 7. Kamu İhalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname,
 8. İdare Hesabına geçici teminat yatırıldığına dair dekont (2886 S.K’nun 26. Maddesinde sayılan değerler verilebilir.)
 9. İdare Hesabına ihale şartnamesi ve doküman ücreti yatırıldığına dair dekont.
 10. İhale şartnamesi ve dokümanlar mesai saatleri içinde 100,00 TL karşılığında ihale yapılacak adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir.
 11. İhaleye katılacak istekliler tekliflerini ihale gün ve saatine kadar sıra no’lu alındı karşılığında ihale ihalenin yapılacağı adreste komisyonuna vermeleri ve ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. (İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 46. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler) Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.


İLAN OLUNUR.
Mardin Büyükşehir Belediyesi: Tel: 0482 2151930 - 2151931 Faks: 0482 2151932 İBAN: Vakıfbank Mardin Şubesi TR 0600 0150 0158 0073 0221 1147

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR