TOKAT-NİKSAR DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Niksar Devlet Hastanesi'nde kantin, büfe ve çay ocağı kiraya verilecektir

TOKAT-NİKSAR DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Niksar Devlet Hastanesi Konferans Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Niksar Devlet Hastanesi
Niksar Devlet Hastanesi Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı kiralama işi İhale İlanı

Tokat İli ,Niksar ilçesi Niksar Devlet Hastanesi bünyesinde Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri gereğince açık teklif usulü ile ihale yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir

1- İhale konusu iş : Niksar Devlet Hastanesi Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı Kiralama İşi
2-İşin süresi : 24(yirmidört) ay
3- İhalenin Yapılacağı Yer : Niksar Devlet Hastanesi Konferans Salonu
İhalenin yapılacağı adres: Ayvaz Mah.Hızır Sok No:3 Niksar/TOKAT
4-Kira Tespiti Komisyonca belirlenen tahmini bedel: 12 aylık tahmini (Elektrik, Su, Yakıt giderleri hariç) kira bedeli 82.787,80 TL (Seksenikibinyediyüzseksenyeditlseksenkrş)
5- İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat:06/11/2019 Çarşamba günü saat 10.00 da
6-Kapasite Personel Mevcudu: Tahmini 430 kişi olup, günlük ortalama 1100-1200 ayaktan hasta, günlük ortalama 80-100 yatan hasta ve hasta yakınları sirkülasyonu mevcut
7- Kantin Alanı: 87 m2 kapalı alan
8-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Geçici teminatı 5.795,15 TL (Beşbinyediyüzdoksanbeştlonbeşkrş) tutarı Niksar Devlet Hastanesi veznesine veya Türkiye Halk Bankası Tokat Şubesi TR560001200966800005000183 nolu hesaba yatırılabilmektedir.
-Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b)Tebligat için Türkiye de Adres beyanı T.C. Kimlik Numarası Telefon ve Faxs numaraları.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;
-Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi Odasından yada Esnaf ve Sanatkar Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
-Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge;
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
-Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.
e) İhale dokümanı satın alındığına dair belge;
9- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Niksar Devlet Hastanesi Satın alma Komisyon Başkanlığında bedelsiz görülebilir ve Niksar Devlet Hastanesi veznesine 100 (yüz)TL yatırarak temin edilebilir
10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
11- Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez
12-Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri alıcısına aittir
13-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14- İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri açık teklif usulü ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.
15- Cumhuriyet başsavcılığından alınacak sabıka kaydı olmadığına dair belge
16- Tahmin edilen bedel 12 aylık olup, işin süresi 24 aydır. Buna göre İkinci ve müteakip yıllar kira bedelleri, cari yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksinin (on iki aylık ortalamalara göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle hesaplanır.
17- İhaleye başvuran isteklilerin kamu veya özel sektörde en az 1 yıl süreyle Turizm, Kantin (Kafeterya),Büfe,Çay ocağı, Kahvehane,Lokanta ve Restaurant faaliyette bulunduğuna dair iş deneyim belgesini veya Faaliyet belgesini sunmak zorundadırlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR