GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Oğuzeli Devlet Hastanesi kantin alanı kiraya verilecektir

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069785
Şehir : Gaziantep / Şahinbey
Semt-Mahalle : KURTULUŞ MAH. / DÜZTEPE
: 33
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP OLUŞUM 19.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
GAZİANTEP OLUŞUM 24.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
17 m² Kapalı Alan - 16 m² Açık Alan. Toplam 33 m² Ticari Alan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T. C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

İ L A N
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

OĞUZELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ KANTİN KİRALAMA İHALESİ
SIRA
NO
TAŞINMAZ / ZEMİN
NO
MAHALLESİ PAFTA ADA PARSEL KİRALANACAK KISIM
(m2)
KULLANIM AMACI KİRALAMA SÜRESİ
İLK YIL TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE
GÜNÜ SAATİ
1 - Kurtuluş Mahallesi 30L-2D/3A / 58 95 / 5670 255 / 17 m² Kapalı Alan - 16 m² Açık Alan. Toplam 33 m² Ticari Alan Kantin olarak , 36 Ay 9.800,00 TL 1.960,00 TL 30.10.2019 10.00

Yukarıda bilgileri yer alan Kantin kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 30.10.2019 tarih ve saat 10.00 ' da belirtilen tahmini bedel üzerinden Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünde teşekkül edecek ihale komisyonu huzurunda, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.
1- İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıda istenen belgeleri İhale saatine kadar eksiksiz olarak Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma birimine teslim edilecek edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

a- Geçici teminat; tahmini bedelin en az % 20’si oranında 1.960,00 (BinDokuzYüzAltmışTürkLirası) :Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası Gazi Muhtar Paşa Şubesi TR58 0001 2001 4280 0005 1000 32 nolu hesaba yatırılan makbuz, 2886 sayılı Kanunun 26. maddesine göre düzenlenmiş süresiz (mektup üzerinde süresiz ibaresi olacak şekilde) geçici teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

b-Dokümanın alındığına dair makbuz. (Doküman Bedeli 200,00 (İkiYüz) Türk Lirasıdır.)

c- Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti ve fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.

d- Tebligat için ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak)

e- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

f- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

h- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli sicil kayıt örneği.

ı- İlk ilan tarihi itibarı ile Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)

i- İlk ilan tarihi itibarı ile SGK borcunun bulunmadığına dair belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)

j-Gerçek kişilerden, resmi kurumlardan alınmış kantin işletmeciliği ustalık belgesi veya diploması. Bu belge olmadığı durumda Kantin İşletmeciliği İş yeri Açma Belgesi. Özel hukuk tüzel kişilerinin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi veya ilgili evrak.

k-İstekliler kiralanacak taşınmaz ve kantin alanını yerinde görebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin kiralanacak alanı gördüğü kabul edilecektir.
2- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR