ORDU DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Ordu/Altınordu'da 295 m2 alana sahip kafeterya ve oturma salonu ihale ile kiraya verilecektir

ORDU DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01068327
Şehir : Ordu / Altınordu
Semt-Mahalle : ŞAHİNCİLİ MAH. / BAHCELİEVLER
: 295
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU HAYAT 18.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ORDU HAYAT 22.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
295 Metrekarelik Kullanım Alanına Sahip Kafeterya ve Oturma Salonunun 3 Yıl Süreyle Kiralaması İşi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ordu Devlet Hastanesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu 2. Kat - Bucak Mah. İbni Sina Cad. No:18 52200 Altınordu/ORDU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


Müdürlüğümüze bağlı hizmet vermekte olan Ordu Devlet Hastanesi Kafeterya ve Oturma Salonu Kiralaması ihalesi yapılacaktır.

1-İhale Konusu Taşınmazın Niteliği, Yeri ve Miktarı:
Ordu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ordu Devlet Hastanesi 295 Metrekarelik Kullanım Alanına Sahip Kafeterya ve Oturma Salonunun 3 Yıl Süreyle Kiralaması İşi.
2- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:
Şartname ve ekleri Ordu Devlet Hastanesi Satınalma Biriminde görülebilir ve 300,00 TL karşılığı doküman bedeli Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'nün Halk Bankası Ordu Merkez Şubesinde bulunan TR75 0001 2009 6490 0005 0000 33 IBAN nolu hesabına yatırıldıktan sonra Ordu Devlet Hastanesi Satınalma Biriminden satın alınacaktır.
3-Tekliflerin Sunulacağı Adres: Ordu Devlet Hastanesi (Satın Alma Ünitesi) - Şahincili Mah. Dr. Fahrettin ÖNSEL Cad. No:1 52200 Altınordu/ORDU
4- İhalenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte ve Hangi Usulle Yapılacağı:
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu 2. Kat - Bucak Mah. İbni Sina Cad. No:18 52200 Altınordu/ORDU adresinde 31/10/2019 Perşembe günü saat 11:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
5- Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
6- Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:
Taşınmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli) 1.200.000,00 TL (BirMilyonİkiyüzBin Türk Lirası) ve geçici teminat miktarı 120.000,00 TL (YüzYirmiBin Türk Lirası) dir.
Verilecek olan teminat, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun "Teminat olarak kabul edilecek değerler" başlıklı 26. Maddesinde belirtilen ve bu kanunda belirtildiği şekilde kapsam ve şekli Maliye Bakanlığınca tespit edilen geçici, kesin ve avans teminat mektuplarıdır. Verilecek olan teminatlar, teklifle birlikle zarf içerisinde idareye sunulur. Geçici Teminat Nakit olarak verilecek ise Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'nün Halk Bankası Ordu Merkez Şubesinde bulunan TR75 0001 2009 6490 0005 0000 33 IBAN nolu hesabına yatırılabilir.
7- İsteklilerden Aranılan Belgelerin Neler Olduğu:
7.1. a- Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir ikametgâh adres beyanı İlk ilan tarihinden sonra alınmış aslı,
b- Tüzel kişi ise tebligat adresi,
7.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)a- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca, geçici teminat hariç istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
7.3. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
7.4. a- Gerçek kişi ise, Arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
b- Tüzel kişi ise, Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
7.5. Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge.
7.6. Gerçek ve Tüzel kişi; İlk ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı olmadığına dair belgenin aslı. (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde. Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)
7.7. Gerçek ve Tüzel kişi; İlk ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığını gösterir belgenin aslı. (Resmi internet sitesinden alınmış belgeler kabul edilecektir.)
7.8. Gerçek ve Tüzel kişi; İlk ilan tarihinden sonra alınmış Vergi Dairesinden alınmış Vergi Borcu olmadığını gösterir belgenin aslı. (Resmi internet sitesinden alınmış belgeler kabul edilecektir.
7.9. İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
7.10. İhale dokümanı (İdarece hazırlanan kira şartnamesi ile kira sözleşmesi) dosyada sunulacaktır. (İhale dokümanının her sayfası ihaleye katılanlarca imzalanacaktır)
İstekliler dosya ve belgelerini ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla Yönetmeliğin (Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik) 28. maddesi hükümlerine göre uygun olarak düzenleyecekleri ihale dosyası ve yazılı tekliflerini iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir.
Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR