ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Şehzadeler Belediyesi'ne ait 5 adet işyeri ihale ile satılacaktır

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Şehzadeler Belediyesi'ne ait 5 adet işyerinin ihale ile kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2019 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Nişancıpaşa Mahallesi Seyfettinbey Caddesi No:3/5 Şehzadeler/MANİSA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle satılacaktır.
SIRA
NO
ADRES ADA
PARSEL
NO
KAT BAĞIMSIZ
BÖLÜM
NO
NİTELİĞİ BRÜT
ALANI
ARSA
PAYI
İMAR DURUMU MUHAMMEN
BEDEL
GEÇİCİ
TEMİNAT
İHALE
GÜNÜ
İHALE
SAATİ
1 Adnan Menderes Mahallesi
132 Sokak No:11/D
3583
2
Zemin + 1. Kat 5 İşyeri 82,00 82/1499 Kat İrtifakı 1.600.000,00TL+KDV 48.000,00 TL 05.11.2019 11:30
2 Adnan Menderes Mahallesi
132 Sokak No:11/L
3583
2
Zemin + 1. Kat 13 İşyeri 105,00 105/1499 Kat İrtifakı 800.000,00TL+KDV 24.000,00 TL 05.11.2019 11:35
3 Adnan Menderes Mahallesi
132 Sokak No:11/N
3583
2
Zemin Kat 15 İşyeri 26,00 26/1499 Kat İrtifakı 330.000,00TL+KDV 9.900,00 TL 05.11.2019 11:40
4 Adnan Menderes Mahallesi
132 Sokak No:11/O
3583
2
Zemin Kat 16 İşyeri 20,00 20/1499 Kat İrtifakı 250.000,00TL+KDV 7.500,00 TL 05.11.2019 11:45
5 Adnan Menderes Mahallesi
132 Sokak No:11/R
3583
2
Zemin + 1. Kat 18 İşyeri 105,00 105/1499 Kat İrtifakı 800.000,00TL+KDV 24.000,00 TL 05.11.2019 11:50
2- İhaleler Nişancıpaşa Mahallesi Seyfettinbey Caddesi No:3/5 Şehzadeler/MANİSA adresinde bulunan Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezinde belirtilen tarih ve saatte Encümen huzurunda yapılacaktır.
3- İhale Şartnamesi 1. Anafartalar Mahallesi Gaziosman Paşa Caddesi No:25 Şehzadeler/MANİSA adresli Şehzadeler Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden ücretsiz görülebilir. İhaleye katılacaklar şartnameyi 250,00-TL ücret karşılığında temin edebilir.
4- İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler.
A - GERÇEK KİŞİLER;
1- İkametgah belgesi,
2- Nüfus cüzdan fotokopisi (önlü arkalı),
3- Noter tasdikli imza beyannamesi,
4- Türkiye’de tebligat için adres göstermek,
5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname,
6- Terör örgütlerine iltisaki yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname,
7- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
8- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),
9- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.),
10- Şartname alındı makbuzu,
11- Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
B - TÜZEL KİŞİLER;
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden,Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname,
8- Terör örgütlerine iltisaki yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname,
9- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),
10- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.),
11- Şartname alındı makbuzu,
12- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
C - ORTAK GİRİŞİM;
1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri sunmak,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzunu ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin sunması yeterli kabul edilir,
4- Şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin sunması yeterli kabul edilir.
Katılımcılar istenen belgeler ile birlikte ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Emlak Akar servisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gelen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda oluşacak gecikmeden belediyemiz sorumlu tutulamaz. Telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5- Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir. İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR