İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversite kantini kiraya verilecektir

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01041001
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 21.08.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/01
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kantin – Kafeterya Kiralama İşi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Üniversitemize ait İstanbul İli Avcılar ilçesindeki; 1. Rektörlük Binası, 2. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu & Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, 3. Mimarlık Mühendislik Fakültesi & Güzel Sanatlar Fakültesi, 4. Yabancı Diller ve Enstitü Binası ile 5. Gelişim Kule’de bulunan muhtelif kantin – kafeteryalar.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.08.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlük Binası (A Blok) / Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sokak No: 1 Avcılar – İstanbul
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İHALE İLANI

Üniversitemize ait İstanbul İli Avcılar ilçesinde bulunan Kantin – Kafeteryalar, “Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 28 inci maddesi kapsamında Kapalı Teklif Usulü” ile kiraya verilecektir.
İhale kayıt numarası : 2019/01

 1. İDARENİN

  1. Adresi : Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sokak No: 1 Avcılar – İstanbul

  2. Telefon ve Faks No : (0212) 422 70 00 – (0212) 422 74 01

  3. Elektronik posta adresi : bgelal@gelisim.edu.tr

 2. İHALE KONUSU İŞİN

  1. Niteliği : Kantin – Kafeterya Kiralama İşi.

  2. Yapılacağı Yer ve Miktarı : Üniversitemize ait İstanbul İli Avcılar ilçesindeki; 1. Rektörlük Binası, 2. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu & Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, 3. Mimarlık Mühendislik Fakültesi & Güzel Sanatlar Fakültesi, 4. Yabancı Diller ve Enstitü Binası ile 5. Gelişim Kule’de bulunan muhtelif kantin – kafeteryalar.

  3. İşin başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 23.09.2019 tarihinde işe başlanacaktır.

  4. İşin süresi : 3 (üç) Yıl

 3. İHALENİN

  1. Yapılacağı Yer : İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlük Binası (A Blok) / Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sokak No: 1 Avcılar – İstanbul

  2. Tarihi ve Saati : 28.08.2019 Çarşamba günü, Saat: 11:00

 4. İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER

  1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

   1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

    1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

   2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

    1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

   4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

   5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

  2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için yukarıda sayılan belgelere ek olarak aşağıda sayılmış olan belgeleri de teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

   1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneğ (T.C. Kimlik Numarası olacaktır. İhale sırasında nüfus cüzdanının aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir.)

   2. Sabıka Kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ilk ilan tarihinden sonra veya ihalenin yapıldığı gün alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili kişi için verilecektir.

   3. İlk ilan tarihinden sonra veya ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi,

   4. İsteklinin Telefon, faks ve varsa elektronik posta adresi bilgileri.

   5. İlk ilan tarihinden sonra alınmış Vergi borcu olmadığını gösterir belge.

   6. İlk ilan tarihinden sonra alınmış SGK borcu olmadığını gösterir belge.

   7. İlk ilan tarihinden sonra alınmış ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

   8. İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişiliklerin en az ihale tarihinden 2 yıl önce alınmış kantin, kafeterya, lokanta veya pastane işletmeciliği yaptığını gösterir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği veya Ticaret Odasından alacakları belgeleri veya noterce tasdikli sureti.

   9. Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi, iş yeri açma belgesi, Kalfalık Belgesi, Sertifika veya Kurs Bitirme Belgesinden herhangi biri.

   10. İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısının okunup kabul edildiklerine dair imzalı nüshaları.

   11. Şartname ve eklerinin alınacağı yer ve alınma şartları: İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- TL (Yüz TürkLirası) karşılığı İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlük Binası (A Blok) Satınalma Müdürlüğü / Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sokak No: 1 Avcılar – İstanbul adresinden satın alınabilir. İhale dokümanını almak isteyenlerin, doküman bedelini, İdarenin banka hesabına (Banka hesap bilgileri: Albaraka Türk Bankası – IBAN NO: TR68 0020 3000 0064 9934 0000 11); isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırmaları gerekmektedir.

 5. İHALEYE DAİR DİĞER BİLGİLER

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlük Binası (A Blok) Satınalma Müdürlüğü / Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sokak No: 1 Avcılar – İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  2. İstekliler, tahmini bedelin % 6’sı oranında geçici teminat vereceklerdir. Kısmi teklife açık olan bu ihalede, istekliler, teklif ettiği kısımların toplam tahmini bedeli üzerinden geçici teminat sunacaklardır.

  3. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

  4. İhale, toplam 5 kısımdan oluşmakta olup, bu ihale kapsamında kısmi teklif verilebilecektir.

  5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR