AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akyurt Belediyesi'ne ait 4 adet konut satılacaktır

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Beyazıt Mhallesi 1535 ada 7 nolu parselde bulunan 1, 17, 22, 32 bağımsız bölüm nolu konutların Belediye Encümeninin 06.02.2020 tarih ve 15 sayılı kararına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akyurt Belediye Başkanlığı ana hizmet binasının 4’üncü katında yer alan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA İLİ
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KONUT SATIŞI İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Beyazıt Mahallesi 1535 ada 7 nolu parselde bulunan 1, 17, 22, 32 bağımsız bölüm nolu konutların Belediye Encümeninin 06.02.2020 tarih ve 15 sayılı kararına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.
2- İhalesi; 05 Mart 2020 Perşembe günü saat 10:00 'da başlamak üzere her 15 dakikada bir Akyurt Belediye Başkanlığı ana hizmet binasının 4’üncü katında yer alan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 100,00.TL (yüzlira) bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 10.00'a kadar belirlenen tüm evraklara ait ihale dosyasını Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)
3- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);
a. Başvuru dilekçesi,
b. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı İstekli tarafından imzalanmak zorundadır),
c. Geçici teminat,
d. Nüfus cüzdanı sureti gerçek kişiler için,
e. İkametgah belgesi gerçek kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olmalıdır,
f. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
g. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
h.Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
i. Vekaleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
j. Şartname alındı makbuzu veya banka dekontu
k. Belediyemizden alınacak borcu yoktur yazısı.
ı. İhale yerli isteklilere açık olacaktır.
4- Satışı Yapılacak Konutların:


SN.

Bağımsız Bölüm Numarası

Katı

Yönü


Niteliği

Muhammen Bedel

%3 Geçici Teminatİhale Tarihi
İhale Saati

1

1

1

KD-KB

Konut

230.000,00 TL.

6.900,00 TL.

05.03.2020

10:00

2

17

5

KD-KB

Konut

255.000,00 TL.

7.650,00 TL.

05.03.2020

10:15

3

22

6

GB-KB

Konut

270.000,00 TL.

8.100,00 TL.

05.03.2020

10:30

4

32

8

KD-GD

Konut

287.000,00 TL.

8.610,00 TL

05.03.2020

10:45

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR