ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait 9 adet taşınmazın satış ihalesi

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesinde bulunan 9 adet dairenin satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların kira ve satış ihalesi 05/09/2019 Perşembe günü saat 14:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu taşınmazların tahmin edilen (muhammen) kira bedeli, satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİNDE BULUNAN DAİRELER
Sıra No Ada Parsel Niteliği Blok Kat/No Cephe Muhammen Bedel TL % 3 Geçici
Teminat TL
Şartname Bedeli TL
1 7233 2 Konut C6 Blok 1.Kat / 3 KB 120,00 145.000,00 4.350,00 300,00
2 7233 2 Konut C6 Blok 2.Kat / 6 GB 120,00 158.000,00 4.740,00 300,00
3 7233 2 Konut C6 Blok 2.Kat / 7 KB 120,00 155.000,00 4.650,00 300,00
4 7233 2 Konut C6 Blok 3.Kat / 10 GB 120,00 165.000,00 4.950,00 300,00
5 7233 2 Konut C6 Blok 3.Kat / 11 KB 120,00 168.000,00 5.040,00 300,00
6 7233 2 Konut C6 Blok 4.Kat / 14 GB 120,00 168.000,00 5.040,00 300,00
7 7233 2 Konut C6 Blok 4.Kat / 15 KB 120,00 167.000,00 5.010,00 300,00
8 7233 2 Konut C6 Blok 5.Kat / 18 GB 120,00 170.000,00 5.100,00 300,00
9 7233 2 Konut C6 Blok 5.Kat / 19 KB 120,00 167.000,00 5.010,00 300,00
Ödeme Planı: %50 Peşin Kalan%50’si 10 ay eşit taksitler halinde ödenecektir. Peşin alınması halinde herhangi bir indirim yapılmayacaktır.


İhale dosyaları aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 05/09/2019 Perşembe günü saat 13:45’ e kadar teslim edilmesi zorundadır.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

  1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

  2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek,

  3. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi,

  4. Tüzel kişi olması halinde faaliyet belgesi

  5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,

  6. Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

  7. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat (tahmin edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.)

  8. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi)

  9. Ortak girişim olması halinde istenilen belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

10-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
11-Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı, Emlak Şube Müdürlüğünden temin
edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
12- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
13- Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti,
İhale durum ve men ceza belgesi
14-Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
15- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR