KIRIKHAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Ev satışı yapılacaktır

KIRIKHAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00611011
Şehir : Hatay / Kırıkhan
: 95
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNCEL OLAY 12.06.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
GÜNCEL OLAY 19.06.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1/1000 ölçekli uygulama imar planında (A-3) nizamında ayrık üç kat konut alanı olarak görülmektedir. Ancak nakıs parsel olduğundan imar parseli niteliği taşımamaktadır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.07.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kırıkhan Malmüdürlüğü Makam odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRIKHAN MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

Köyü/Mah. Cinsi Parseli Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmini Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
Karataş Ev 95 94,00 Tam 1/1000 ölçekli uygulama imar planında (A-3) nizamında ayrık üç kat konut alanı olarak görülmektedir. Ancak nakıs parsel olduğundan imar parseli niteliği taşımamaktadır. 38.634,00 11.581,20 03.07.2017
10:00


- Yukarıda bilgileri verilen taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
- Söz konusu taşınmaz tek başına imara müsait olmayıp, bitişik parselle bütünlük arz eden nakıs parseldir.
- İhale, Kırıkhan Malmüdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek komisyon tarafından dosyasında mevcut şartname gereğince belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kırıkhan Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.
- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin geçici teminat makbuzu (Kırıkhan Malmüdürlüğü veya diğer Malmüdürlükleri, Muhasebe Müdürlüklerine yapılan ödeme karşılığında alınabilir) veya Banka Teminat mektubu (mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca ve bu kanun uyarınca yayınlanmış 2002/1 no.lu Devlet İhale genelgesinde belirtilen şartları taşıması ve banka teyit yazısının alınması gerekmektedir), nüfus cüzdan sureti (Noterden veya Nüfus Müdürlüğünden tasdikli) , ikametgâh senedi, tüzel kişilerde; sicile bağlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden 2013 yılı içerisinde alınmış sicil belgesi, teklifte bulunacak kişilerin noter onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile iştirak edenlerin Noterden onaylı imza sirküleri
- İstekliler ; İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, istenen diğer belgeler ile birlikte iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderebilir. Postada meydana gelen gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.
- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Satış KDV’den, 5 yıl süre ile emlak vergisinden ve tapu devri esnasındaki vergi resim ve harçlardan muaftır.
- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR