İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sarıyer/Rumeli Hisarı Mahallesi'nde avlulu ahşap ev icradan satılıktır

İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01012265
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 16.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/4 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
16,333,800 TL
Birinci Satış Günü
:
06.09.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
04.10.2019 11:00
Satış Yeri
:
İstanbul 6 Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonu B- 2 blok 3. kat - Çağlayan İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN:
İstanbul ili Sarıyer İlçesi Rumeli hisarı Mahallesi eski 33 yeni 1787 ada 32 parsel sayılı 1.088,92 m2 miktarlı Avlulu Ahşap ev vasıflı taşınmaz.
TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünün 25/02/2019 tarih ve 04624 sayılı yazılarının incelenmesinde İstanbul ili Sarıyer İlçesi Rumelihisarı Mahallesi 4 pafta eski 33 yeni 1787 ada 32 parsel22/07/1983 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm bölgesi uygulama imar planında kısmen Koruya Katılacak Alan da kısmen de II grup koru alanında kaldığını, 22/07/1983 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi öngörünüm bölgesi uygulama imar planının Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu nun13/06/2011 tarih ve 2011/2 sayılı kararı ile onanan ve 04/01/2013 tarih ve 2013/3 sayılı kararı ile detadili yapılan PlanLejantı ve Plan hükümlerinin 5,3 Koruya katılacak Alan (Koru Nitelikli Ya da Koru Niteliğine Dönüştürülecek Alanlar) ve 5,4I ve II Grup Koru Alanları Maddelerine göre Bu alanlarda kalan parsellerde korunması gerekli Kültür Varlığı Uygulaması dışında hiçbir yapı yapılamaz. Ayrıca bu alanların bitki örtüsünün geliştirilmesinin esasolduğu doğal nedenlerle ve yangın sonucu bitki örtüsünde tahribat olduğu zaman yine dikilecek ağaçlar Boğaziçi alanının ekolojisine uygunolarak seçileceği bu alanlarda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve uygulama İmar Planı ve Plan Hükümlerinin geçerli olduğu diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacağının bildirildiği görülmüştür.
TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmaz İstanbul ili Sarıyer İlçesi Rumeli hisarı Mahallesi Halimpaşa Sokak (no:14) karşısı1787 ada 32 parsel (eski 33 ada 32 parsel) adresinde1088,02 m2 lik arsa olduğu Tapu kaydında belirtilen "avlulu Ahşap ev" yıkılmış kullanılamayacak durumda olduğu için ekonomik değeri olmadığı kanaati ile değerlendirildiği oldukça eğimli bir alana sahip olan taşınmaz Halimpaşa Sokak cephesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Tesislerinin alt kısmında yamacında ve çok yakın (bitişik) mübayacı sokağa, Hisar Bayarı sokağa, Rum Ortodoks kilisesine- istanbul Boğazına yakın mesafede oluşu ve Arsanın dikdörtgen biçiminde çok meyilli olduğu için arsaya Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Tesislerinin yamacında yaya inilerek arsaya ulaşılabildiği. Etrafta genelde 3-4 katlı tarihi eski yapıların olduğu her türlü Belediye hizmetlerinden faydalanıldığı, 22/07/1983 tarih1/1000 ölçekli Boğaziçi Salih Şeridi ve Ön Görünüm bölgesi Uygulama İmar Planında kısmen koruya katılacak alanda kısmen de II grup koru alanında kaldığı. Bu alanlarda kalan parsellerde korunması gereken Kültür Varlığı Uygulaması dışında hiç bir yapı yapılamaz olduğu tesbit edilmiştir.
TAŞINMAZIN KIYMETİ:Satışa konu taşınmazın16.333.800,00.-TLTesbit edilmiştir.
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 06/09/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 04/10/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : İstanbul 6 Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonu B- 2 blok 3. kat -
Çağlayan İstanbul
Satış Şartları :
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi06/09/2019 CUMA GÜNÜsaat 11,00.’ dan - 11,10’ e kadar, İstanbul 6.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu B.2 Blok 3 kat- ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 04/10/2019 CUMA günüaynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 04/10/2019 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032561) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2019/4 SATIŞ Dosya numarasının Belirtilerekmemurluğumuzun internet emanet hesap numarası TR020001500158007306590478nolu hesabımıza yatırılması gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/06/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR