ŞEREFLİKOÇHİSAR MALMÜDÜRLÜĞÜ

Ankara/Şereflikoçhisar'da tarla ve su isale hattı ihaleyle kiraya verilecektir

ŞEREFLİKOÇHİSAR MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01121433
Şehir : Ankara / Şereflikoçhisar
Yayınlandığı Gazeteler

HİSAR 24.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.02.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şereflikoçhisar Milli Emlak Şefliği Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ILAN
ŞEREFLİKOÇHİSAR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN KİRAYA SUNULAN TAŞINMAZLAR

DOSYA NO İLÇE MAHALLE PARSEL YÜZÖLÇÜM HAZİNE VASFI İMAR İLK YIL TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE İHALE
ADA HİSSESİ DURUMU MUHDESAT KİRA BEDELİ TEMİNATI TARİHİ SAATİ
1 06240106106 Şereflikoçhisar Sadıklı 110 41 1.762,80 m² Tam Tarla (Su İsale) İmarsız M.S.B. tarafından yapılmış 1 adet personel bekleme yeri binası, 160 kva trafo, T25 trafo direği, 160 kva pano. 1.500,00 TL 450,00 TL 04.02.2020 10:30
2 06240106107 Şereflikoçhisar Sadıklı
110

42 126,20 m² Tam Su İsale Hattı İmarsız - 50,00 TL 15,00 TL 04.02.2020 10:45

1- Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlardan yukarıda nitelikleri belirtilenlerin, kullanımı ile ilgili gerekli izinleri ilgilisince ayrıca alınmak kaydıyla, hizalarında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Şereflikoçhisar Milli Emlak Şefliği odasında kiralama ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat yatırıldığına dair makbuzu veya “geçici, süresiz, limit içi olan ve banka teyit yazısı da ibraz edilen” banka teminat mektubunu (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihrac edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) vermeleri,
b) Gerçek kişilerin yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3- Geçici teminat tutarı 4706 Sayılı Yasanın 7/A maddesine istinaden %30 oranında alınmaktadır. Geçici teminat bedelinin ihale tarihinden önce nakden Malmüdürlüğü veznesine veya Ziraat Bankası Şereflikoçhisar Şubesi 1000-5024 nolu hesaba taşınmazın mahalle/ada/parsel numaraları belirtilerek yatırılması gerekmektedir.
4- İhale sonucunda; ihale bedeli defaten ödenecek olup ayrıca karar pulu, damga vergisi ödenecek, kesin teminat yatırılacaktır.
5- İhale dosyası ve şartnamesi, mesai saatleri içerisinde Şereflikoçhisar Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Tel: 0 (312) 6864907

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR