DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Denizli/Pamukkale'de 1700 m² bağ Vergi Dairesi'nden satılıktır

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01044259
Şehir : Denizli / Pamukkale
Semt-Mahalle : GÜZELPINAR MAH. / ÇEŞMEBAŞI
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ OLAY 10.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİ OLAY 18.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Denizli ili Pamukkale ilçesi Güzelpınar köyü Kocaören mevkii 2091 parselde bulunan 1.700,00 m2 miktarlı bağ niteliklidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Ana Hizmet Binası 5. katta Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Makam Odasında
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Gökpınar Vergi Dairesi Müdürlüğü)
Satış Komisyonu Başkanlığı
GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLÂNI

SATILACAK TAŞINMAZ MALIN CİNSİ, NİTELİĞİ, DEĞERİ ve ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ:
1) Bulunduğu yer: Denizli-Pamukkale ilçesi Güzelpınar mahallesinden güneyindeki Kaplanlar mezraasına giden asfalt yol güzergâhında Güzelpınar Mahalle girişine 650-700 metre mesafededir.
Tapu kayıt bilgilerine göre; Denizli ili Pamukkale ilçesi Güzelpınar köyü Kocaören mevkii 2091 parselde bulunan 1.700,00 m2 miktarlı bağ niteliklidir. Taşınmaz tam hissedir.
2) İmar durumu: Pamukkale Belediyesinin 13.09.2017 tarih ve 9460-1177 sayılı yazısına göre 1/1000 ölçekli planlı saha dışında kalmakta olup plansızdır.
3) Diğer özellikleri: Taşınmaz, tapuda bağ vasfında olup, içinde yaklaşık 38 adet bağ omcası ile 12 adet 6-10 yaş aralığında ve 2-3 adet fidan niteliğinde elma ve meyve ağaçları ile 5-6 adet sınırda ve içinde badem ağaçları mevcuttur. Bağ omcaları yaşlanmış, fazla bakımlı olmayıp, yaşlananların bir kısmı sökülerek seyreltilmiş haldedir. Taşınmaz Batıya-Denizli istikametinde hafif eğimlidir. Asfalt yola cephelidir. Sulama suyu olmayan kıraç arazi niteliğindedir. Kuzey bitişiğinde beton direkli meyve dikilmiş haldedir. Güneyi de bağdır. Bulunduğu yerde elektrik-su yoktur. Ulaşımı Güzelpınar’dan kolay olup, mahalleye ve harman yeri mevkiine yakındır.
4) Artırmaya esas biçilen rayiç değeri: 10.000,00 TL (On bin Türk Lirası)
5) Geçici teminat tutarı : 750,00 TL (Yedi yüz elli Türk Lirası)
6) İhalenin yapılacağı yer, gün ve saat: Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Ana Hizmet Binası 5. katta Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Makam Odasında 24.09.2019 Salı günü saat 10.00-10.10 arasında. (İlk ihalede satılmazsa 2. ihale 01.10.2019 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.)
SATIŞ ŞARTLARI:
1) Geçici teminatın türü, tutarı ve yatırılması: Geçici teminat tutarı, biçilmiş değerin %7,5’i olup, 750,00 TL’dir. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10. maddesinin 1. ilâ 4. bentlerinde yazılı değerler kabul edilir. Bunlar;1)Para, 2)Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektubu, 3)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Devlet tahvili), 4)Hükûmetçe belli edilecek millî esham ve tahvilattır. (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.)Teminat, Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı veznelerinden (Ana Hizmet Binası zemin katta), katılımcının Vergi / T.C. kimlik numarası belirtilerek, Gökpınar Vergi Dairesinin (Vergi kimlik no:404 004 1805) “9999” kodlu “Teminattan Yapılan Tahsilat” hesabına ve dekont üzerine “Gayrimenkul geçici teminatıdır” ibaresi konularak yatırılacaktır. Teminat, ödeme belgesi üzerinde yukarıda belirtilen bilgilere yer verilerek Gökpınar Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Denizli Şubesindeki “TR24 0001 0000 8437 1021 82 5001” IBAN no.lu hesabına da yatırılabilir.
2) Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesinin nereye, hangi tarih ve saate kadar ibraz edileceği: Yukarıda belirtilen satış saatinden 30 dakika öncesine kadar Satış Komisyonu Başkanlığına (Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Ana Hizmet Binası 5. kat) veya Gökpınar Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisine (Aynı binada 3. kat) ibraz edilmesi gerekmektedir. Geçici teminat makbuzlarını belirtilen süreden sonra getirenler, nakit ödeme yapmış olsalar bile ihaleye kabul edilmeyeceklerdir. (Teminatın bankaya yatırılması halinde makbuzun ihale gününden en az 2 (iki) gün önce Gökpınar Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisine ibraz edilmesi gerekir.)
3) Satışa iştirak edeceklerin T.C. kimlik numarasının bulunduğu, resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport), katılımcının tüzel kişi/vekil olması halinde ayrıca “Yetki Belgesinin/Vekâletin” aslının veya noter onaylı suretinin ibraz edilmesi gerekir. Aksi halde ihaleye alınmayacaklardır.
4) Artırımlar 500,00 TL ve katları şeklinde olacaktır. Birinci ihalede alıcı çıkmadığı veya gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini (7.500,00 TL) bulmadığı ve artırılan bedel amme alacağına rüçhan olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılacak masrafları karşılayamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, ihale 7 gün uzatılarak 01.10.2019 Salı günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.
5) Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen süre içerisinde parayı vermezse ihale kararı feshedilir. Birinci defa kendisine ihale edilen kimse 6183 sayılı AATUHK’un 97. maddesi uyarınca iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, bakiyesi 6183 sayılı Kanuna göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz %5’ten hesap edilir.
6) İhale bedelinin binde 5,69 oranında hesaplanacak Damga Vergisi, %18 oranında hesaplanacak katma değer vergisi, tellâliye harcı, tapu kadastro harcı ile tapu işlemlerinde yapılacak masraflar alıcıya aittir.
7) Gayrimenkulün aynından doğan birikmiş vergiler (satış günü itibariyle tahakkuk etmiş emlâk vergileri ve gecikme bedelleri) satış bedelinden ödenir.
8) Satışa iştirak edenler, gayrimenkul mala ait şartnameyi görmüş ve muhteviyatını kabul etmiş sayılır. Şartname, çalışma saatleri içerisinde Gökpınar Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi Şefliğinden görülebilir, temin edilebilir.
9) İşbu ilân, tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de kendilerine tebliğ yapılamayan ilgililere de tebliğ yerine kaim olur.
10) Başkaca bilgi edinmek isteyenlerin Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Gökpınar Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi Şefliği’ne veya Satış Komisyonu Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekir.
İlân bilgilerine Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı’nın www.dvdb.gov.tr (Hacizli Araç ve Gayrimenkul Satışı) sitesinden de ulaşılabilir. İlân olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR