TARSUS İCRA DAİRESİ

İcradan satılık tarım arazisi

TARSUS İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862913
Şehir : Mersin / Tarsus
Semt-Mahalle : KARGILI MAH. / aşagımah.
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1557 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
2,934,846 TL
Birinci Satış Günü
:
08.11.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
11.12.2018 10:00
Satış Yeri
:
Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ

2018/1557 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satış istemine konu Mersin ili Tarsus ilçesi, Kargılı Köyü/Mahallesi, Tarsus Yolu Mevkii9 parsel sayılı taşınmazın ipotekli hisselerinin tamamı taşınmazın tam hissesine denk gelmesi nedeniyle taşınmazın tamamı talimat uyarınca bir bütün olarak tam hisse şeklinde satılarak paraya çevrilecektir. Taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinde 16.11.2012 gün ve 19319 yevmiye numaralı 3083 sayılı yasanın 13.maddesi gereğince kısıtlıdır şerhi, 27.03.2014 gün ve 5854 yevmiye numaralı 3083 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin 24.maddesine göre toplulaştırma alanına alınmıştır şerhi ve 25.12.2014 gün ve 24680 Yevmiye numaralı İstanbul 8.Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/12/2014 tarih 2014/554 Esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi numaralı dosyasında davalıdır beyanları bulunmaktadır. Adana 3.İcra Hukuk Mahkemesinin 13/02/2017 gün ve 2017/47 Esas 2017/167 Karar sayılı kararı ile İstanbul 8.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/554 Esas sayılı dosyasından konulan beyanın taşınmazın cebr-i icra yolu ile satışına engel olmadığı anlaşılmıştır.
TAŞINMAZIN Özellikleri: Mersin İli Tarsus ilçesi Kargılı Köyü/Mahallesi, Tarsus Yolu mevkii tapunun 9 nolu parseli olup 83.400,00 m2 miktarlıdır, tapu kaydında tarla vasfında olup, taşınmaz sulu, düz, 1.sınıf tarım arazisidir. Toprak yapısı kumlu-tınlı, organik maddece zengin, verim kabiliyeti yüksektir. Düz, derin bünyeli, iyi strüktürlü yapıdadır. DSİ sulama sisteminde sulanmaktadır. Parselin doğu kenarında artezyen kuyusuda mevcuttur. Bölgede 15-20 m. derinlikte sondaj kuyusu açılmak süreti ile sulama suyuna rahatlıkla ulaşılmaktadır. Bölgedeki tarım arazilerinin, DSİ sulama tesisleri yapılmadan öncede sulandığı bilinmektedir. Taşınmaz tarla ve sebze arazisi olarak kullanılmaktadır. Bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmaza en yakın yerleşim yeri olan Baltalı merkezine 700 m, Kargılı mahalle merkezine 950 m. D 400 Karayoluna 3.700 m. ve havaalanı bölgesine ise 600 m.kuş uçuşu mesafede olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu Mersin İli Tarsus İlçesi Kargılı Mahallesi Tarsus Yolu Mevkii 9 nolu parsel sayılı taşınmazın toplam değeri Tarsus İcra Hukuk Mahkemesinin 12/04/2018 tarihli 2017/280 Esas2018/138 karar sayılı kararı ile 2.934.846,00 TL olarak belirlenmiştir
Adresi : Kargılı Mah. Tarsus Yolu Mevkii Tarsus / MERSİN
Yüzölçümü : 83.400,00 m2
İmar Durumu :Tarsus Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 08/05/2017 tarihli
...754-E.14243 sayılı yazılarına göre İmar Planı Sınırları dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.934.846,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının (r) bendi Uyarınca Katma Değer Vergisinden İstisnadır.
Kaydındaki Şerhler : İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 16/11/2012 tarihli 19319 Yevmiye ile 3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 27/03/2014 tarihli 5854 Yevmiye ile 3083 Sayılı Yasanın Uygulama Yönetmeliğinin 24. Maddesine göre toplulaştırma alanına alınmıştır.
İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/12/2014 tarih ve 2014/554 Esas sayılı dosyasında davalıdırşerhleri tapu kaydının beyanlar hanesinde mevcut olup, başkaca bilgi taşınmazın takyidatlı tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 08/11/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 11/12/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu-
Tarsus/MERSİN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Ayrıca tellâllık harcı, satış bedelinden ödenecek olup,Resmi Gazetede 15/03/2018 tarihinde yayımlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe giren 1701 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununla"Madde 47 - 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ""Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir" şeklinde değiştirilmiş olup, taşınmazın aynından doğan vergi borcunun ipotek borcundan sonra geleceği hükme bağlandı anlaşıldığından taşınmazın aynından doğan vergiler rehin ve ipotek bedelinden sonra ödenecektir.
3-Satışa konu Mersin ili Tarsus ilçesi, Kargılı Köyü/Mahallesi, Tarsus Yolu Mevkii9 parsel sayılı taşınmazın cebri icra yolu ile açık arttırma suretiyle satışının tüm ihale katılımcıları yönünden 3065 S.K. Nun 17/4-r hükmü uyarınca K.D.Vden istisna olup, damga vergisi kanunu yönünden satışa konu taşınmaz satış bedeli üzerinden binde 5,69 oranında damga vergisine tabidir.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satış ilanı kendisine tebliğ edilemeyenler hakkında ayrıca adres tahkiki yapılmayacağından tapuda kayıtlı bulunan ilgililerin, hissedarların gazete ilanı ve elektronik ortamda yapılan satış ilanından haberdar sayılarak tebliğ yerine kaim sayılmasına (İİK Madde 127-Değişik: 2.7.2012 - 6532/30 md.), tebliğ edilmeyen veya edilemeyen ilgililere elektronik ilanın ve gazete ilanlarının tebliğ yerine kaim sayılmasına,

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1557 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/08/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR