SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Salihli Belediyesi'ne ait 15 adet taşınmaz ihale ile satılacaktır

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Salihli Belediyesi'ne ait 15 adet arazi ve arsanın ihale ile satılması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.07.2020 13:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
22.07.2020 16:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Salihli Belediyesi encümen huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda bilgileri verilen arazi ve arsa niteliğine sahip taşınmazlar,Belediye Meclisinin 05/02/2018-11/06/2019 tarih ve 2018/13-2019/36 Sayılı Kararları gereği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre 23/07/2020 tarihi Perşembe günü,saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda Kapalı Teklif Artırma Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.Taşınmaz satış ihalesine katılacak taliplilerin Kapalı Teklif Artırma Usulüne göre hazırlayacakları belgeler ile geçici ihale teminat makbuzu ile şartname bedel makbuzunun olduğu ihale teklif zarflarını en geç 22/07/2020 tarihi Çarşamba günü,saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.Satış ihalesi nedeniyle isteklilerin hazırlamış oldukları ihale teklif zarflarını iadeli taahhütlü posta ile de belediyemize gönderebilirler.Ancak,postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı,ihale teklif zarflarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.
2-İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle,ada/parsel,muhammen satış bedeli ile geçici ihale teminatı,gibi unsurlar aşağıdaki tablolarda tespit edilmiştir.

S.N ADRESİ ADA/
PARSEL
ALANI VASFI HİSSE
ORANI
1DEKAR ARAZİNİN/ MUHAMMEN SATIŞ
BEDELİ (TL)
TOPLAM İHALE MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ İHALE TEMİNATI (TL)
01 ADALA 1813 PARSEL 63.282,0kiraya verilecektir0 M2 ARAZİ TAM 33.000,00 TL 2.088.306,00 TL 62.700,00 TL
02 ADALA 1796 PARSEL 13.910,00 M2 ARAZİ TAM 33.000,00 TL 459.030,00 TL 13.775,00 TL
03 HASALAN 740 PARSEL 38.200,00 M2 ARAZİ TAM 32.000,00 TL 1.222.400,00 TL 36.700,00 TL
04 K.DAMLARI 2633 PARSEL 9.200,00 M2 ARAZİ 9/23 25.000,00 TL 90.000,00 TL 2.700,00 TL
05 K.DAMLARI 2277 PARSEL 5.000,00 M2 ARAZİ TAM 30.000,00 TL 150.000,00 TL 4.500,00 TL
06 K.DAMLARI 2363 PARSEL 6.450,00 M2 ARAZİ TAM 30.000,00 TL 193.500,00 TL 5.805,00 TL

S.N ADRESİ ADA/
PARSEL
ALANI VASFI 1 M2 ARSANIN/ MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) TOPLAM İHALE MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ İHALE TEMİNATI
% 3
(TL)
07 KURTULUŞ 3206 ADA 10 PARSEL 351,00 M2 ARSA 1.500,00.-TL 526.500,00.-TL 15.800,00 TL
08 KURTULUŞ 3206 ADA 5 PARSEL 350,00 M2 ARSA 1.300,00.-TL 455.000,00.-TL 13.650,00 TL
09 ÇAKALLAR 3128 ADA 4 PARSEL 471,00 M2 ARSA 1.400,00.-TL 659.400,00.-TL 19.800,00 TL
10 ÇAKALLAR 3128 ADA 5 PARSEL 395,00 M2 ARSA 1.400,00.-TL 553.000,00.-TL 16.600,00 TL
11 ÇAKALLAR 3128 ADA 6 PARSEL 446,00 M2 ARSA 1.600,00.-TL 713.600,00.-TL 21.410,00 TL
12 DOMBAYLI 97 ADA 4 PARSEL 536,90 M2 ARSA 100,00.-TL 53.690,00.-TL 1.615,00 TL
13 DOMBAYLI 97 ADA 5 PARSEL 442,29 M2 ARSA 100,00.-TL 44.229,00.-TL 1.330,00 TL
14 DOMBAYLI 172 ADA 2 PARSEL 414,42 M2 ARSA 100,00.-TL 41.442,00.-TL 1.245,00 TL
15 MERSİNDERE 105 ADA 2 PARSEL 422,00 M2 ARSA 60,00.-TL 25.320,00.-TL 760,00 TL


3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde
3.1.1-Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişi,veyaTüzel Kişi yetkilisinin),
3.1.2-Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamda alınmış ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge.)
3.1.3-Gerçek kişiler ya da tüzel kişkiraya verilecektiriliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından ya da elektronik ortamda alınacak adli sicil belgesi,
3.1.4-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da bir borcun varlığı halinde Kanun kapsamında mevcut borcunu yapılandırması ve yapılandırma taksitlerinin düzenli ödendiğinin belgelendirilmesi.
3.1.5-İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.
3.1.6-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.
3.1.7-Taşınmaz satış ihalesine katılacak isteklilere ait noter onaylı imza sirküsü
3.1.8-Taşınmaz ihalesine katılacak olan istekli, herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı ise kayıtlı olduğu oda ve Sicil numarasını belirten belge.İstekli,herhangi bir meslek odasına kayıtlı değilse,kayıtlı olmadığına dair beyanı
3.1.9-Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri.
3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde,
3.2.1-Tüzel kişiliğin ticari tebligat adres beyanı
3.2.2-İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2020 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,
3.2.3-Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,
3.2.4-Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
3.2.5-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.
4-Talipliler,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesini 250,00.-TL.makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilecekleri gibi ihale şartnamesini İdarede ücretsiz okuyabileceklerdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR