ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Alanya Belediyesi'ne ait 2 adet taşınmaz kiraya verilecektir

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet mesire yeri ve spor tesisi kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye encümen toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır
2-Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri tablodadır.

S. NO

Taş. M2’si

İhaleye konu Taşınmazın Adresi

Kira süresi

Toplam Kira Bedeli ₺

Geçici Teminat ₺

Cayma Tazminatı ₺

İhale Saati

1

5,47 Hektar

Sapadere Mahallesi Sapadere C Tipi Mesire Yeri

10 Yıl

1.900.000+KDV

57.000-

190.000-

10:00

2

6276

Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi No:58 Spor Tesisi

3 Yıl

69.000-
+KDV

2.070-

6.900-

10:10


3-İhale 09/01/2020 tarihinde Belediye encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
4.1-Gerçck Kişilerden: a) Nüfus cüzdanı sureti, b) ikametgâh ilmühaberi, c) Geçici ve ek teminat d) Sabıka kaydı e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi f) imza sirküsü g) Oda Kaydı h) Vergi kaydı ı) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı
4.2-Tüzel Kişilerden: a) Yetki Belgesini b) Tebligat için Adres Beyanı (telefon. Faks ve elektronik posta adresi) c) Şirket Yetkilisinin Nüfus cüzdanı suretlerini d) istekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesini c) Geçici ve ek teminatı f) Ticaret Sicil gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak) tasdikli olarak g) Yetkilinin İmza sirküsü h) Şirket yetkilisinin Sabıka Kaydını ı)Oda Kaydı j) Vergi kaydı k) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı
4.3- Ortak girişim olması halin de ortak girişimi oluşturacak gerçek veya. Tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.
4.4- İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişilerin ihale ilanının yapıldığı yıldan önceki yıla ait (2018 yılı) toplam cirosunun en az 20.000.000,00- ₺ (Yirmi Milyon- TürkLirası) olması gerekmekte olup söz konusu ciroyu gösteren gelir tablolarının, yeminli mali müşavir veya mali müşavir ya da vergi dairelerince onaylanmış nüshalarının belgelenmesi şarttır.
5--Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içerisin de Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazmin atı Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.
6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
7- İhaleye girecekler geçici teminatı ve Cayma tazminatını yatırıp istenen evrakları 08.01.2020 günü Saat: 17,00' ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 250,00-(KDV dâhil) dir.
8- İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Belediyem iz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR