İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kemalpaşa/Kalkancı B tipi mesire yeri işletme hakkı yirmi yıllığına kiraya verilecektir

İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.07.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir Orman  İşletme Müdürlüğü 1743 sokak No:25, D:1 Karşıyaka/İZMİR adresindeki Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Müdürlüğümüz, Kemalpaşa Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 176 No.lu bölme içerisinde kalan Kalkancı B Tipi Mesire Yeri işletme hakkının 20 yıllığına kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmeliği” nin 10-c maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. İDARENİN :
a) Adresi : 1743 Sokak, No:29 Aksoy Mahallesi Karşıyaka İZMİR

 1. Telefon ve faks numarası : 232 369 50 55 /232 368 91 28
 2. Elektronik posta adresi : izmirisl@ogm.gov.tr
 1. İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:
Niteliği İli İlçesi Köyü (Mahalle) Mevkii Yüzölçümü Muhdesatı İşletme Hakkı Kira Süresi
Orman (Devletin
hüküm ve tasarrufu altındaki yer) İzmir Kemalpaşa Soğukpınar Çelebikayası 2.55 Ha. 1 Adet Büfe (20 m²) 20 (YİRMİ) Yıl
 1. İHALE KONUSU İŞİN :
a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki) : 1 Adet B Tipi Mesire Yerinde yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek-8 inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.
b) Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli : 18.000,00 TL
c) Geçici teminat miktarı
4. İHALENİN :
: 3.600,00 TL ( Tahmin edilen bedelin % 20’si)
 1. Yapılacağı yer : İzmir Orman İşletme Müdürlüğü 1743 sokak No:25, D:1 Karşıyaka/İZMİR adresindeki Toplantı Salonu
 2. Tarih ve saati : 29.07.2020 Çarşamba günü Saat=10:30

 1. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER:
  1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
   1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak ve bunu Nüfus Cüzdanı aslı veya Onaylı Suretini sunarak belgelemek, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak ve bunu Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı Suretini sunarak belgelemek,
   2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve bunu İkametgâh Belgesi sunarak belgelemesi,
   3. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (Varsa) ve E-mail adreslerini bildirmeleri,
   4. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını Vergi Levhasını sunarak belgelemek,
   5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ),
   6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) dan alınan belge, ( Kamu kurumlarından istenmeyecek ).
   7. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuz/dekont,
   1. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
   2. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,
   3. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
   5. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
   6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.11, ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

6. BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ
6.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır. Bununla birlikte istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür.” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
6.2. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.
6.3. Noter Onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
7. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):
İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, İzmir Orman İşletme Müdürlüğünün veznesine ya da T.C. Ziraat Bankası Denizbostanlı Şubesi’ndeki IBAN TR 86 0001 0009 3408 1687 24 5001 numaralı hesabına yatıracaklardır.

8. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ :
8.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
8.2. Teklifler, 29.07.2020 Çarşamba günü saat 10:00’ a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
8.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
8.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
8.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
8.6. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR