ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESKİ)

Plastik hurda malzemelerin satış ihalesi yapılacaktır

ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESKİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 Kalem Muhtelif Plastik Hurda Malzemelerin Satışı (Satışı yapılacak malzemelerin miktarı ve türü ekte yer almaktadır)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5 KALEM MUHTELİF PLASTİK HURDA MALZEMELERİN SATIŞI İHALESİ

Genel Müdürlüğümüz Kalabak Suyu Damacana Dolum ve Pet Şişe Dolum Tesisleri deposunda bulunan aşağıda dökümü yapılan 5 Kalem Muhtelif Plastik Hurda Malzemelerin Satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile açık artırma şeklinde ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adresi : ORHANGAZI MAHALLESI ÖMÜR MEVKII ARITMA TESISLERI
26160 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2223243020 - 2223242429
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@eskisehir-eski.gov.tr


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kalem Muhtelif Plastik Hurda Malzemelerin Satışı
(Satışı yapılacak malzemelerin miktarı ve türü ekte yer almaktadır)
b) Teslim alma yeri : E.S.K.İ. Genel Müdürlüğü Kalabak Suyu Damacana Dolum Tesisleri Malzeme Deposu -ESKİŞEHİR
c) Teslim alma tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 1. günden itibaren 30 takvim günü içersinde teslim alacaktır
d) Tahmini Bedeli : 261.050,00.-TL
e) Geçici Teminat Tutarı : 7.831,50.-TL


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 17.10.2019 saat:14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1. Gerçek kişi olması halinde,
-T.C. kimlik numarasını içeren tasdikli Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi,
- İkametgah Belgesi
- İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.2. Tüzel kişi olması halinde,
-İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
-İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.3. Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ.Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek,işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.)
4.4. İsteklilere ait 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği’nin 4.maddesi gereğince alınan “Çevre İzin ve Lisans Belgesi”nin aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasında sunacaklardır;
4.5. İsteklilere ait 05.07.2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV listesindeki atıklardan, Çevre İzin ve Lisans Belgesi kapsamında izin verilen “Tesise Kabul Edilecek Atıklar Ve Kodları” Listesinde 07 02 13 ve 15 01 02 kodlarından herhangi birinin olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasında sunacaklardır5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde E.S.K.İ. Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir.
- İhale dokümanını idareye başvurarak almak isteyenlerin 140,00.-TL doküman bedelini E.S.K.İ. Genel Müdürlüğü Vakıflar Bankası Eskişehir Merkez Şubesi HESAP NO: 00158007260713747, IBAN NO: TR72 0001 5001 5800 7260 7137 47 NOLU hesabına yatırdığına dair dekont ile E.S.K.İ. Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü Orhangazi Mahallesi Ömür Mevkii Arıtma Tesisleri - Eskişehir adresinden alabilirler.

- İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 150,00 TL doküman bedelini aynı hesaba yatırmaları gerekmektedir
Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6. İhale zarflarının teslimi:
İhale zarfları ihale tarih ve saatine kadar E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta veya Kargo ile yapılacak müracaatlarda ihale zarfının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7. İhale bedelinin tamamını Kurumumuza ödemesini yaptıktan sonra sözleşmenin imzalanmasını takip eden 1. günden itibaren 30 takvim günü içersinde malzemeleri teslim alacaktır. Ödemesi yapılmayan malzemeler hiçbir sebeple teslim edilmeyecektir. Satışı yapılacak malzemelerin Kg. miktarı kesin olmayıp, ihale sonucu yapılacak olan tartım ile kesin miktar belirlenecektir.

8.Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

EK:

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı
(Yaklaşık)

1

12 Lt. Damacana Kırığı

Kg.

60.000

2

Damacana Taşıma Sepeti Kırığı

Kg.

50.000

3

İşlenmemiş Atık Pet Satışı (Bardak Alt Folyosu ve Preform)

Kg.

30.000

4

İşlenmiş Atık Pet Satışı (Bardak Alt Folyosu ve Preform)

Kg.

20.000

5

Çeşitli Atık Kağıt Satışı (Pet Kapak Kolisi, Kağıt Bobin v.s.)

Kg.

25.000


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR