DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HARP KARAGAHI VE MUHABERE ELEKTRONİK TESİSLER KOMUTANLIĞI

378 ton ağaç satışı yapılacaktır

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HARP KARAGAHI VE MUHABERE ELEKTRONİK TESİSLER KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069858
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 21.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Harp Kh.ve Mu.Eln.Tes.K.lığı sahasında mevcut Muhtelif 378 ton 925 adet ağacın (71 adet Karaçam, 193 adet Akasya, 65 adet Akçaağaç, 156 adet Söğüt, 406 Adet Kavak ve 34 adet Sedir) Satışı, Kesilmesi, Hazırlanması birlik dışına çıkarılması ve nakliyesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Deniz İkmal Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı : Cebeci/ANKARA
İhale Usulü
:
TSK Satış, Hibe, Devir ve Mübadele Uygulaması (3212 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Satış

2010/41 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DENİZ İKMAL KOMUTANLIĞI

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
378 TON (925 Adet) AĞAÇ SATIŞI

Harp Kh.ve Mu.Eln.Tes.K.lığı sorumluluk sahasında bulunan 378 Ton 925 Adet ağacın satışı (Ağaçların kesilmesi, hazırlanması ve nakliyesi) 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarması, Diğer Devletler Adına Yurtdışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun gereğince Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulüne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin
a) Adresi : Harp Kh.ve Mu.Eln.Tes.K.lığı Seyit Cemali Mah. Barbaros Bulvarı Korudere Mevkii Yeşildere Köyü/Elmadağ/ANKARA
b) Telefon ve Belgegeçer Numarası: 312 868 34 00 (2010-2020) 312 868 33 97
c) İhale Dokümanın görülebileceği internet adresi: www.ekm.tsk.tr

2. İhale Konusu Malın
a) Niteliği Türü ve Miktarı: Harp Kh.ve Mu.Eln.Tes.K.lığı sahasında mevcut Muhtelif 378 ton 925 adet ağacın (71 adet Karaçam, 193 adet Akasya, 65 adet Akçaağaç, 156 adet Söğüt, 406 Adet Kavak ve 34 adet Sedir) Satışı, Kesilmesi, Hazırlanması birlik dışına çıkarılması ve nakliyesi işi
b) İşin Yapılacağı Yer : Harp Kh.ve Mu.Eln.Tes. Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan 378 ton 925 adet ağacın bulunduğu alan (Yeşildere/Elmadağ/ANKARA ve Lalahan/ANKARA)
c) İşin Başlama ve Bitirilme Tarih: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup, sözleşme konusu Ağaç satışı işinin (378 ton 925 adet ağacın kesimi, hazırlanması ve nakliyesi) 45 takvim günü içerisinde tamamlanmasını müteakip sözleşme sona erecektir.

3. İhalenin
a) Yapılacağı Yer : Deniz İkmal Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı : Cebeci/ANKARA (Tel:0 312 319 11 60 (1680-1682),
Faks:(0 312 319 00 98 )
b) Tarihi ve Saati : 05 Kasım 2019 Saat 11:00
4.İhaleye Katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler.
4.1. İhaleye katılma ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat Adresi (İrtibat için gerekli telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi dahil)
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğe ait Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.1.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin idari şartnamenin 7.maddenin (a) fıkrasındaki esaslarına göre temin edecekleri belge/belgeler ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili Vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri
4.1.2.1. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubunun verilmesi,
4.1.2.2. Son 6 (altı) ay içerisinde Cumhuriyet Savcılığından alınan iyi hal belgesi. Firma birden çok ortaklı ise her ortak için ayrı ayrı, vekil olarak ihaleye katılan kişi için de bu belge firma temsilcileri ile birlikte istenecektir.
4.1.3. İstekliler teklif ettikleri bedelin (%3) yüzde üçünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
4.1.4. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.5. İsteklilerin ihaleden evvel satış dosyasını, satışa konu ağaçları, bunlara ait ağaç tutanaklarını, yol, köprü, rampa vs. gibi hususları incelemiş olması şarttır. Bu incelemeyi yapmadan ihaleye iştirak edenler de incelemeyi yapmış kabul olunacaktır
4.1.6. İdari şartnamenin 8 inci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.2 Belgelerin sunuluş şekli
4.2.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
4.2.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
4.2.3 İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale Dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 (kırk) Türk Lirası Karşılığı Deniz İkmal Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Cebeci/ANKARA’dan satın alınabilir.
7. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Deniz İkmal Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresine elden teslim edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler.
9. Satış işlemi kapalı teklif açık artırma usulüne göre ihale yapılacaktır.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR