İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılara çağrı

İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01040131
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 19.08.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1321 Esas
Tebligat Konusu
:
Agromey Dış Ticaret Anonim Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T.C.
İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1321


ALACAKLILARIN ALACAKLARINI İ.İ.K'NUN 299.MADDESİ GEREĞİNCE BİLDİRMEYE DAVET İLANI
AGROMEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN


İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Merkez 189142 numarasında kayıtlı, "Şair Eşref Bul.No:48 Tuzcuoğlu İş Merkezi Kat:5 Konak/İZMİR " adresinde faaliyet gösteren Agromey Dış Ticaret A.Ş.'ye, İzmir 2.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/1321 E.sayılı dosyasından, 15/02/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla geçici mühlet komiserlerinin görevine devamına ve bu arada Doç.Dr.Bilgehan Yeşilova'nın heyete katılmasına; son olarak mahkemenin 19/04/2019 tarihli ara kararıyla da Doç.Dr.Bilgehan Yeşilova, Hatice Karpuzoğlu, Oktay Avşar'ın konkordato komiserlik heyeti olarak görevi sürdürmesine,
Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarını, alacaklarının dayanaklarını gösteren belgeler (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi vs.) de ekli olarak Komiserliğimize hitaben yazacakları bir dilekçe ile İİK m. 299 gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, Komiserliğimizin "Oktay Avşar,İZMİR ADLİYE PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ, PK 39 Bayraklı/İZMİR" adresine bildirerek kaydettirebilecekleri,
Şahsen yapılacak başvurularda, gerçek kişilerin kimlik fotokopisinin; tüzel kişilerinse noter onaylı imza sirkülerinin; vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu'nun 35.maddesi gereğince yalnızca avukatla temsil edilebileceği ve bu kez de usulünce tanzim edilmiş vekaletnamenin dilekçeye eklenmesinin gerekeceği;
Alacak kaydı sırasında,
a)15/11/2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve(varsa) mühletten sonra doğan alacak tutarlarının ayrı ayrı izah edilmek suretiyle,
b)Alacağa faiz işletilmişse ne tür faizin, hangi oran üzerinden ve ne zamandan itibaren işletilmeye başlandığının;
c)(Kanunun kaydına imkan tanıdığı alacaklar bakımından) Alacağın teminatının bulunması halinde, teminatın türü, ne miktar için verildiği ve teminatın dayanak belgesinin
d)Yabancı para alacaklılarında, alacağın hangi tarihteki T.C.Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının talep edildiğinin;
e)Alacağın paradan başka bir şey olması halinde ise yine hangi tarihteki para olarak değerinin istendiğinin
gösterilip inceleme ve denetime elverişli hesap dökümüyle birlikte sunulmasının zorunlu olduğu,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı; ayrıca İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların da dikkate alınmayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça (yani Agromey Dış Ticaret A.Ş'nin ticari defter kayıtlarından anlaşılmadıkça) konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği,
7101 Sayılı Kanunun 16.maddesi ile değişik 2004 Sayılı Kanunun 288/2 maddesi gereğince ilan olunur.
Konkordato Komiseri - - - - - -Konkordato Komiseri - - - Konkordato Komiseri
Doç.Dr.Bilgehan YEŞİLOVA- - - Hatice KARPUZOĞLU - - - Oktay AVŞAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR