TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararının ilanen tebliği

TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037444
Şehir : Manisa

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.08.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/17 Esas
Tebligat Konusu
:
Cevdet Edis, İlhan Edis ve Sezayi Edis
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklı ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2019/17 Esas

Davacılar Cevdet Edis, İlhan Edis ve Sezayi Edis vekili tarafından mahkememize konkordato talebi ile başvurulmuş olmakla;
1-Konkordato komiseri tarafından sunulan rapor ve tüm dosya kapsamı itibari ile konkordatonun başarıya ulaşma imkanı bulunduğundan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 289/3. maddesi gereğince 53*******96 T.C. kimlik numaralı davacı İlhan EDİS, 53*******88 T.C. kimlik numaralı davacı Cevdet EDİS, 53*******60 T.C. kimlik numaralı davacı Sezai EDİS hakkında 25/07/2019 tarihinden başlamak üzere 1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
2-I- Konkordato komiseri Hüseyin Sarıbuğday'ın (TC:25*******82) görevinin sonlandırılmasına, dosyaya konkordato komiseri olarak Erdem Tolun'un(T.C. NO: ) atanmasına
II- Konkordato komiseri bilirkişi için aylık 3.000,00 TL ücret takdirine, komisere takdir olunan ücretin konkordato gider avansı içerisinden davacı tarafından yatırılmasına, sonraki aylar için her ayın en geç 5. günü mesai bitimine kadar komiser ücretlerinin davacı tarafından mahkememiz veznesine depo edilmesine, aksi takdirde kesin mühlet kararının ve tedbirlerin kaldırılacağının ihtarına(davacı vekiline ihtarat yapıldı)
III- Kesin mühlete ilişkin yeni atanan konkordato komiserinin göreve başlamasına müteakip özel sicile kaydedilmek üzere UYAP portal ekranından işlem yapılmasına,
IV-a) Davacıya ait tüm banka hesaplarından konkordato komiserinin yazılı izni dahilinde işlemlerinin yürütülmesine, bu hususta bankalara ayrı ayrı müzekkere yazılmasına,
b) Davacının tüm banka hesaplarından işlem yapmaktan yasaklanmasına,
c) Davacının tüm banka hesaplarına bloke konulmasına, hesap işlemlerinin konkordato komiserinin izni dahilinde işlem yapılmasına ve bunailişkin bankalara ayrı ayrı müzekkere yazılmasına,
V- Davacının 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 297/2 maddesine aykırı hareket etmesi durumunda atanan konkordato komiserinin mahkememize derhal bilgi vermesine,
VI- Konkordato komiseri tayın olunduğundan ve alacaklılar kurulu hakkında komiser heyetinin görüşü alındıktan sonra bu hususta karar verilmesine,
3- Davacının 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 297. maddesinin ikinci fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacının mahkemenin izni dışında kesin mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının TEDBİREN ÖNLENMESİNE, AKSİ HALDE YAPILAN İŞLEMLERİN HÜKÜMSÜZ OLACAĞINA,
4- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 294, 295, 296 ve 297. maddelerinin UYGULANMASINA, bu çerçevede mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Kanunu'na göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde derdest dosya bakımından İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA, bu konuda karar tarihinden itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılmamasına, yeni bir İHTİYATİ HACİZ VE HACİZ KARARI ALINMAMASI YÖNÜNDE İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,
5- Başlatılmış olan takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunanarak olduğu yerde durdurulmasına, ancak; davacının işletme konularına ilişkin faaliyetinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine, teçhizat ve araçlarının ÜZERLERİNDEKİ HACİZLER BAKİ KALMAK KAYDIYLA YEDDİEMİN OLARAK DOSYA İLE RABITALI "ABİDİN GÜNEŞ TARIM NALBURİYE İNŞAAT TURİZM ÖZEL EĞİTİM SAĞLIK REHABİLİTASYON HİZMETLERİ PLASTİK HURDACILIK ET HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'NE" TEDBİREN TESLİMİNE,
6- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 206. maddesinin 1. sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza TEDBİRLERİ ALINMAMASINA ve rehinli malın satışının YAPILMASININ TEDBİREN ÖNLENMESİNE,
7- Davacının gayrimenkulleri ve tescilli tescilsiz tüm mülkleri ile araçları üzerine 3. kişilere devir ve temlikinin önlenmesi yolunda İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA, geçici mühlet içerisinde verilen ara karar ve tensip tutanağı kapsamında TÜM TEDBİRLERİN KESİN MÜHLET İÇERİSİNDE DE AYNEN DEVAMINA,
8- Kesin mühlet kararının 7101 Sayılı Kanunla değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilmesine, ilan masrafının gider avansından karşılanmasına,
9- Kesin mühlet kararının derhal Tapu Genel Müdürlüğüne, Turgutlu Ticaret Sicil Müdürlüğüne, şirketin bağlı olduğu Turgutlu Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, Turgutlu TSO Başkanlığına bildirilmesine,
10- Konkordato Komiserinin görüşü alındıktan sonra müdahale taleplerinin ve itirazların ara kararla değerlendirilmesine,
11-Davalıların mazeretlerinin dosyanın gelmiş olduğu safahat ve dosyanın mahiyeti nazara alınarak reddine,
12-Davalıların rapora karşı itirazlarını kesin süre içerisinde dosyasına bildirdikleri takdirde komiser raporu da alınarak ara kararla değerlendirilmesine
Davacı vekilinin, davacı asilin, davalılar Vakıflar Bankası ve Şekerbank vekillerinin ve geçici konkordato komiseri Hüseyin Sarıbuğday'ın yüzüne karşı kararın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununu 293/1 maddesi gereğince KESİN olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK.nun 288.maddesi uyarınca ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR