BELİVA MUTFAK EŞYALARI SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Konkordato Komiserliği'nden alacaklılar toplantısına davet

BELİVA MUTFAK EŞYALARI SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01121161
Şehir : İstanbul / Arnavutköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 24.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1110 E. Sayılı Dosyası
Tebligat Konusu
:
Beliva Mutfak Eşyaları San. ve Ticaret Ltd.Şti, Gümüşoluk Ticaret–Ahmet Gümüşoluk
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu şirketten alacaklı olanlar.
Toplantı Tarihi
:
15.02.2020 15:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILAR TOPLANTISI DAVET İLÂNI

Beliva Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Gümüşoluk Ticaret- Ahmet Gümüşoluk


KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN


(İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1110 E. Sayılı Dosyası)


İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 462767 numarasına kayıtlı, “Hastane Mah. Hadımköy İstanbul Cad.No:78/2Hadımköy/Arnavutköy” merkezli Beliva Mutfak Eşyaları San. ve Ticaret Ltd.Şti.’ne; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 84380-5 numarasına kayıtlı, “Hastane Mah. 29 Mayıs Cad. No:34/1 Arnavutköy/İstanbul merkezli Boğaziçi Mutfak Eşyaları Pazarlama A.Ş.’ye, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 652962 numarasına kayıtlı, “Hastane Mah.İstanbul Cad. No:78/2 Hadımköy/İstanbul merkezli Gümüşoluk Ticaret–Ahmet Gümüşoluk’a, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1110 E. sayılı dosyasında, İİK md. 289 gereğince 05.04.2019 tarihi saat 11:17’den itibaren 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, 29.11.2018 tarihli geçici mühlet kararıyla atanan komiser heyeti SMMM Semra Durul, Finans ve Muhasebe Uzmanı Prof. Dr.Mert Erer, Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Melis Taşpolat Tuğsavul’un görevlerinin devamına karar verildiği, ayrıca aynı dosyada görülen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 84380 numarasında kayıtlı Boğaziçi Mutfak Eşyaları Pazarlama A.Ş ‘nin 25.06.2019 havale tarihli feragat dilekçesi neticesinde, Sayın Mahkeme tarafından (2019/407 E.) davanın feragat nedeniyle reddine, Boğaziçi Mutfak Eşyaları Pazarlama A.Ş hakkında verilen kesin mühletin kaldırılmasına, komiser heyetinin görevine son verilmesine karar verilmiştir.

Heyetimizce İİK md. 299 uyarınca alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için davet gerçekleştirilmiş (İşbu alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet ilânı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde 14.06.2019 tarihinde, (S. 9848 s. 272 ), Basın İlan Kurumunun Resmi İlân Portalında 12.06.2019 tarihinde (İlan No: ILN01006097) yayımlanmış olup, söz konusu davet ilânlarında, İİK md. 299 f.1, c.3 gereğince alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtaren bildirilmiştir), alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK md. 300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanları alınmış, alacak kayıtları üzerindeki tahkikat tamamlanmış, Konkordato Komiseri ve alacaklar kurulu ile bunların görevleri başlıklı İİK md. 290 düzenlemesinde yer alan görevler yerine getirilmiş, dolayısıyla alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli işlemler tamamlanmıştır.

Komiser Heyetimizce İİK md. 301 uyarınca 15 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 15:30’da Bomonti Business Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeni Yol Sokak No :8, Kat : B4, Toplantı Odası B4 Şişli /İstanbul adresinde borçlunun konkordato projesini müzakere etmek üzere alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. İİK md. 301 çerçevesinde alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içerisinde ilgili belgeleri saat 09:30-12:30, 13:30-18:00 saatleri arasında Abdi İpekçi Caddesi, No:29, Kat:2, Daire: 3/A Nişantaşı /Şişli adresinde inceleyebilecekleri, projeyi müzakere edip oy kullanabilecek alacaklıların yukarıda belirtilen yer ve günde gerçekleştirilecek toplantıya katılarak kabul/ret beyanında bulunabilmeleri için toplantıya bizzat veya yetkili temsilci vasıtasıyla katılmaları; alacaklı çoğunluğunun dikkate alınmasında İİK md. 302 düzenlemesinin dikkate alınacağı, katılacak alacaklılarımn yanlarında kimliklerini, tüzel kişilerde ise noter onaylı imza sirküleri, temsilci olarak toplantıya katılacak avukatlar bakımından HMK m. 74 uyarınca ÖZEL YETKİ içeren vekaletname aslını veya onanmış bir örneğini, tüzel kişi temsilcileri bakımından noterde düzenlenmiş imza sirküleri aslını, diğer yasal veya iradi temsilciler bakımından temsil yetkisini gösteren resmi belge aslını, bu belgelerin Komiser Heyetimize tevdi edilmek üzere “aslına uygundur” ibaresi içeren imzalı bir adet örneğini ve ayrıca kimlik teşhisine yarar resmi bir belgeyi (nüfus cüzdanı, ehliyet, baro kimliği v.b.) yanında getirmeleri gerektiği; yetkili temsilci olduğu anlaşılamayan kişilere alacaklılar toplantısı sırasında oy hakkı tanınmayacağı, İİK m. 302/VI uyarınca toplantının bitimini takip eden yedi gün içinde gerçekleşen iltihakların da kabul olunacağı; yedi günlük iltihak süresinde katılmak isteyenlerin, belgelerin incelenmesi için yukarıda belirtilen adreste (Abdi İpekçi Caddesi, No:29, Kat:2,Daire: 3/A Nişantaşı/Şişli) aynı esaslar çerçevesinde, bizzat veya iadeli taahhütlü mektup ile katılabilecekleri ilân ve ihtar olunur.

Konkordato Komiser Heyeti
Semra Durul
SMMM
Prof.Dr. Mert Erer
Finans Uzmanı

Dr. Öğr.Ü.
Melis Taşpolat Tuğsavul

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR