ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

4 grup bakım onarım hizmeti alınacaktır

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01097851
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : ÜNİVERSİTELER MAH. / BİLKENT
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 11.12.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/630790
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 Grup (Jeneratör, Asansör, UPS, Yangın Algılama) Bakım Onarım Hizmet Alımı 1. Grup 41 Kalem Jeneratör Bakım Onarım 2. Grup 65 Kalem Asansör Bakım Onarım 3. Grup 172 Kalem UPS Bakım Onarım 4. Grup 53 Kalem Yangın Algılama Bakım Onarım Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ODTÜ Yerleşkesi , Eymir Gölü Tesisleri, Balgat Endüstri Meslek Lisesi, MEMS ve Mersin Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 Çankaya/ ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

4 Grup (Jeneratör, Asansör, UPS, Yangın Algılama) Bakım Onarım Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/630790

1-İdarenin

a) Adresi : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDISLIK MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 Çankaya ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122103890 - 3122103731
c) Elektronik Posta Adresi : ism@metu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Grup (Jeneratör, Asansör, UPS, Yangın Algılama) Bakım Onarım Hizmet Alımı 1. Grup 41 Kalem Jeneratör Bakım Onarım 2. Grup 65 Kalem Asansör Bakım Onarım 3. Grup 172 Kalem UPS Bakım Onarım 4. Grup 53 Kalem Yangın Algılama Bakım Onarım
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ODTÜ Yerleşkesi , Eymir Gölü Tesisleri, Balgat Endüstri Meslek Lisesi, MEMS ve Mersin Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 Çankaya/ ANKARA
b) Tarihi ve saati : 02.01.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
2. Grup Asansör Bakım Onarımı için;
95/16/AT Asansör Yönetmeliği (Modül H Belgesi)
TMMOB Makine Mühendisleri Odası SMM - BT Belgesi
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası SMM - BT Belgesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından veya Bakanlığın yetkili kıldığı merciden “Asansör Bakım Firması Belgesi”
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1. Grup için; JENERATÖR SİSTEMLERİNE ait teknik servis hizmeti veren birimi bulunduğuna dair ( TSE-HYB - 12650 ) hizmet yeri yeterlilik belgesi teklifle birlikte sunulmalıdır. 2. Grup için; ASANSÖR SİSTEMLERİNE ait teknik servis hizmeti veren birimi bulunduğuna dair ( TSE-HYB - 12255 ) hizmet yeri yeterlilik belgesi ve TS EN İSO 9001:2008 Belgesi teklifle birlikte sunulacaktır. 3. Grup için; İstekliler, Ankara il Merkezinde KGK ürünlerine ait teknik servis hizmeti veren birimi bulunduğuna dair TSE-HYB - 12643 hizmet yeri yeterlilik belgesini teklifle birlikte sunmalıdır. 4. Grup için; İstekliler Ankara il Merkezinde Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri ile bu sistemlere bağlı olan elemanlarına ait teknik servis hizmeti veren birimi bulunduğuna dair TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini (YANGIN İHBAR SİSTEMİ Bakımı ile ilgili olmak zorunda) teklifle birlikte sunmalıdır. İstekli teklif ile birlikte Ek 1 marka listesinin en az % 50 si oranında resmi onaylı yetkili servis olduğunu teklifle birlikte beyan etmelidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1. Grup için; JENERATÖR SİSTEMLERİ bakım-onarımı yapmış olmak.
2. Grup için; ASANSÖR SİSTEMLERİ bakım-onarımı yapmış olmak.
3. Grup için; KGK bakım-onarım işi yapmış olmak.
4. Grup için; Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri ile bu sistemlere bağlı olan elemanların bakım-onarım işi yapmış olmak.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 Çankaya/ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR