DİYARBAKIR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

5(beş) adet Midibüs kiralama hizmeti alınacaktır

DİYARBAKIR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01050950
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

MÜCADELE 16.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/446157
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Diyarbakır PTT Başmüdürlüğüne bağlı Diyarbakır Posta İşleme ve Dağıtım Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Dağıtıcı servisi(dağıtıcı personeli cihet başlarına bırakılması, dağıtım sonrası PİDM Müdürlüğüne geri getirilmesi) hizmetleri işi için toplam 5(Beş) adet 25/29 kişilik Midibüsün hizmet alımı suretiyle kiralanması
İşin Yapılacağı Yer
:
Diyarbakır PTT Başmüdürlüğüne bağlı PİDM Müdürlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
PTT Başmüdürlüğü İnönü cad.No:65 Sur//Diyarbakır
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ-DİYARBAKIR

Diyarbakır PTT Başmüdürlüğüne bağlı Diyarbakır Posta İşleme ve Dağıtım Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Dağıtıcı servis hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 3 yıl süre ile kiralanacak 5(beş)adet Midibüs hizmet alımı suretiyle açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ-DİYARBAKIR

Diyarbakır PTT Başmüdürlüğüne bağlı Diyarbakır Posta İşleme ve Dağıtım Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Dağıtıcı servis hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 3 yıl süre ile kiralanacak 5(beş)adet Midibüs hizmet alımı suretiyle açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası :2019/446157
1-İdarenin
a) Adresi :İnönü cad.No:65 Sur//Diyarbakır
b) Telefon ve faks numarası :0412-236 4792 -0412-2511039
c) Elektronik posta adresi :diyarbakir_malz@ptt.gov.tr
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Diyarbakır PTT Başmüdürlüğüne bağlı Diyarbakır Posta İşleme ve Dağıtım Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Dağıtıcı servisi(dağıtıcı personeli cihet başlarına bırakılması, dağıtım sonrası PİDM Müdürlüğüne geri getirilmesi) hizmetleri işi için toplam 5(Beş) adet 25/29 kişilik Midibüsün hizmet alımı suretiyle kiralanması
b) Yapılacağı yer :Diyarbakır PTT Başmüdürlüğüne bağlı PİDM Müdürlüğü
c) İşin süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 36-ay-936 (dokuzyüzotuzaltı))takvim günüdür
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer :PTT Başmüdürlüğü İnönü cad.No:65 Sur//Diyarbakır
b) Tarihi ve saati :24.09.2019 -10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2.İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

a)Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan /davet tarihinin veya ihale son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b)Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.3.Teklif mektubu

4.4.Geçici teminat

4.5.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6.4734 sayılı Kamu ihale kanunun 10.maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname

4.7.İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

4.8.İhale dokümanın satın alındığına dair belge,
4.9.İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b),(c) ve(f)bentlerinde yer alan belgelerin her ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.10. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Boş bırakılmıştır.

4.11. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

İsteklinin yurtiçinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a)İlan ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini belgeleri veya

b)Devir edilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20 ‘den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini,diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.
Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

4.12.Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü personel servisi ile Kiralık araç benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.13-İhaleye katılacak İstekliler teklifleri kapsamında belirtilen özellikte taşıtın % 20’si kendi malı olacaktır. Ayrıca teklifleri ile birlikte araç taahhütnamesi verilecektir.

4.14-Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından alınan (S) plakasına haiz olacaktır.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü Satınalma Müdürlüğünde görülebilir ve 200.00 TL(İkiyüz TL) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

8. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Satınalama Müdürlüğü servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmelerden ünitemiz sorumlu değildir.)

10-İstekliler tekliflerini; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.]

11-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(doksan) takvim günüdür.

13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İş bu ihale ilanı 3 sayfa 13 maddeden ibarettir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR