KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

70.000 ton pancarın karayolu ile nakliyesi hizmeti alınacaktır

KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01028627
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNDEM37 22.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/343881
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019/2020 kampanya döneminde muhtelif kantarlardan Fabrikamıza 70.000 ton pancarın karayolu ile nakliyesi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kastamonu Şeker Fabrikası ve Pancar Kantarları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


İHALE İLANI
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Karayolu Pancar Nakliye hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2019/343881
1-İdarenin
a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük Köyü Mevkii/37070 KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33
c) Elektronik posta adresi : -
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

:2019/2020 kampanya döneminde muhtelif kantarlardan Fabrikamıza 70.000 ton pancarın karayolu ile nakliyesi.

KANTAR ADI YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAŞINACAK PANCAR MİKTARI(TON) PANCAR
GÜNLÜK SEVK PROGRAMI(TON)
1. Devrekani 45.000 1500
2. Taşköprü 25.000 1000
TOPLAM 70.000 2.500
b) Yapılacağı yer :Kastamonu Şeker Fabrikası ve Pancar Kantarları.
c) İşin süresi :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren tahmini 120 (Yüzyirmi) takvim günü olup kampanya başlamadan önce verilecek termin programına göre belirlenecektir.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 08.08.2019 – 14:00

4-İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (K.D.V.Dahil) 200.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya Kanuni Temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
6-Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
7- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. İstekliler; bir fabrikaya bağlı kantarların tamamına teklif verebilecekleri gibi bir kantara veya birden fazla kantar için de teklif verebilirler. Tekliflerde her kantarın taşıma fiyatları ayrı ayrı belirtilecektir.
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.
11- İş bu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR